Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.) Sędzia del. WSA Izabela Głowacka-Klimas Protokolant Ewa Czajkowska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. C. nr [...] D. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 30 września 2011 r. sygn. akt III SA/Gl 338/11 w sprawie ze skargi A. C. nr [...] D. Spółki z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G.; 2. zasadza od Dyrektora Izby Celnej w K. na rzecz A. C. nr [...] D. Spółki z o.o. w K. 2.100 (dwa tysiące sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. oddalił skargę Agencji Celnej nr [...] D. Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] grudnia 2010 r., w przedmiocie wymiaru należności celnych, z następującym uzasadnieniem.

W dniu [...] lipca 2009 r. w Oddziale Celnym w C. przedstawiono towar w postaci obuwia sportowego w ilości 37.920 sztuk, objęty procedurą wspólnotowego tranzytu zewnętrznego w dniu [...] lipca 2009 r. Jako urząd celny przeznaczenia wskazano Oddział Celny w C. Odbiorcą towaru był P. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "M." P. P. Procedura tranzytu realizowana według tego zgłoszenia została zakończona w dniu [...].07.2009 r. we wskazanym Oddziale Celnym. W tym samym dniu Agencja Celna nr [...] D. Sp. z o.o., działając w imieniu ww. odbiorcy wystąpiła o objęcie towaru deklaracją skróconą nr [...]. Następnie towar objęto kolejną procedurą tranzytu według zgłoszenia celnego [...] z dnia [...].07.2009 r. Urzędem celnym przeznaczenia miał być rumuński urząd celny - T. S. E., zaś głównym zobowiązanym dla tej procedury tranzytu została Agencja Celna Nr [...] D. Spółka z o.o. z siedzibą w K. Z dokumentu tranzytowego wynikało, że termin na dostarczenie towaru do urzędu celnego przeznaczenia wyznaczono do dnia [...].07.2009r. Dołączony dokument CMR wskazywał, że przewoźnikiem towaru byli przedsiębiorcy: M. M. oraz I. P., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M. T. i S. M. S.C.

Oddział Celny w C. nie otrzymał z urzędu celnego przeznaczenia zawiadomienia o przybyciu towarów, wskutek czego [...].07.2009 r. wszczęto procedurę poszukiwawczą poprzez wysłanie komunikatu IE 142 (zapytanie poszukiwawcze). Odpowiedź w systemie NCTS nie została udzielona.

Pismem z dnia [...].08.2009 r., Naczelnik Urzędu Celnego w B. B. poinformował głównego zobowiązanego - Spółkę z o.o. Agencja Celna D. o niezakończeniu procedury tranzytu oraz wezwał do przedłożenia dowodu potwierdzającego jej zakończenie. Główny zobowiązany nie udzielił odpowiedzi.

Organ I instancji wysłał do urzędu celnego przeznaczenia w Rumunii notę poszukiwawczą dotyczącą przedmiotowego zgłoszenia, który to urząd nie potwierdził zakończenia niniejszej procedury.

Pismem z dnia [...].10.2009 r. organ celny zwrócił się do rumuńskiego Urzędu Celnego o potwierdzenie przybycia towarów m.in. objętych zgłoszeniem celnym z [...].07.2009 r.

Oddział Celny w C. przekazał do urzędu celnego przeznaczenia w Rumunii dokument TC 24, uznając ten organ za odpowiedzialny za odzyskanie długu we wskazanej operacji tranzytowej. W odpowiedzi rumuńskie władze celne wyjaśniły, iż nie są odpowiedzialne za odzyskanie długu w przedmiotowej operacji, gdyż ani przesyłka, ani stosowne dokumenty nie zostały przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia lub u odbiorcy. Ponadto poinformowano, że Rumuński Departament Antykorupcyjny stwierdził, iż pieczęć odbiorcy na dokumencie CMR nie jest autentyczna.

Strona złożyła jako dowód w sprawie oryginał dokumentu tranzytowego MRN i listu przewozowego, zawierające jej zdaniem, potwierdzenie rumuńskiego organu celnego dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia.

Strona 1/9