Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
Uzasadnienie strona 2/9

Decyzją z dnia [...] lutego 2010 r. Naczelnik Urzędu Celnego w B. B. stwierdził, że towar w postaci obuwia sportowego, objęty procedurą zewnętrznego tranzytu wspólnotowego, został usunięty spod dozoru celnego w dniu [...] lipca 2009 r., stwierdził powstanie długu celnego w przywozie w dniu [...] lipca 2009 r., dłużnikiem określił Agencję Celną nr [...] D. Spółkę z o.o. w K. oraz określił kwotę długu celnego w wysokości 10.574 zł. W uzasadnieniu decyzji, organ celny stwierdził, że dług celny powstał w związku z usunięciem towaru spod dozoru, w konsekwencji niedostarczenia go do urzędu celnego przeznaczenia. Za dłużnika uznano głównego zobowiązanego - Agencję Celną nr [...] D. Spółkę z o.o., jako odpowiedzialną, zgodnie z art. 96 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE, seria L, nr 302, s. 1, ze zm.), dalej: WKC, za przedstawienie w wyznaczonym terminie w urzędzie celnym przeznaczenia towarów w nienaruszonym stanie i z zachowaniem środków zastosowanych przez organy celne w celu zapewnienia tożsamości towarów oraz za przestrzeganie przepisów procedury tranzytu wspólnotowego.

Po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r. Dyrektor Izby Celnej w K. uchylił decyzję organu I instancji w części dotyczącej określenia kwoty wynikającej z długu celnego i w tym zakresie orzekł, iż kwota ta wynosi 10.378,60 PLN.

Uchylenie decyzji we wskazanej części wiązało się z ustaleniem wartości celnej na podstawie faktury za towar z [...].06.2009 r. - wystawionej przez chińskiego nadawcę polskiemu przedsiębiorcy P. P. Organ I instancji dla ustalenia wartości celnej przyjął fakturę z [...].07.2009 r. wystawioną na terenie Wspólnoty, przed dopuszczeniem towaru do obrotu przez przedsiębiorcę - P. P. przedsiębiorcy rumuńskiemu. W związku z tym zmianie uległa podstawa wymiaru cła, a w konsekwencji kwota długu celnego. W pozostałym zakresie organ odwoławczy podzielił argumentację Naczelnika Urzędu Celnego w B.-B.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. oddalił skargę, podzielając ustalenia faktyczne poczynione przez organ celny. W ocenie Sądu, organ celny prawidłowo uznał, że objęcie towaru procedurą tranzytu nastąpiło [...] lipca 2009 r. oraz prawidłowo określił, że głównym zobowiązanym była skarżąca spółka - Agencja Celna nr [...] D. w K. Objęty procedurą tranzytu towar nie dotarł do urzędu przeznaczenia, co potwierdzają wyniki procedury poszukiwawczej. A zatem, gdy towary objęte procedurą oraz właściwe dokumenty nie zostały przedstawione zgodnie z przepisami w urzędzie celnym przeznaczenia - rumuńskim urzędzie celnym - zdaniem Sądu I instancji, organy celne prawidłowo stwierdziły, że procedura tranzytu dotycząca przedmiotowego towaru nie została zakończona. W efekcie słusznie zaś uznano, że w rozpoznawanej sprawie nastąpiło usunięcie towaru spod dozoru celnego, a skarżąca Spółka - jako główny zobowiązany - zgodnie z art. 96 ust. 1 lit. a) i b) WKC była zobowiązana do uregulowania długu celnego w przywozie.

Strona 2/9