Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
Uzasadnienie strona 3/9

Za niezasadny Sąd I instancji uznał zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 WKC, polegający na wadliwym ustaleniu wartości celnej towaru, wobec okoliczności, że firma P. P. "M." jest fikcyjna i żadne transakcje przez nią dokonane nie mogą wywoływać skutków prawnych, w konsekwencji czego brak jest podstaw do przyjmowania za podstawę ustalenia wartości celnej fikcyjnych faktur, co powoduje zdaniem Spółki, że wartość celna winna być obliczana na podstawie metod zastępczych. Sąd zauważył, że tak sformułowany zarzut nie był podnoszony na etapie odwoławczym, kiedy to strona jednoznacznie wskazywała na naruszenie art. 29 WKC poprzez nieustalenie wartości transakcyjnej towaru odpowiadającej cenie zapłaconej lub należnej za towary sprzedane w celu ich przywozu na teren Wspólnoty, podnosząc, że wartość transakcyjna została ustalona na podstawie faktury sprzedaży dokonanej w dniu [...].07.2009 r., czyli wówczas, gdy towar był już na terenie Unii Europejskiej. W żaden sposób nie podnoszono zarzutu fikcyjności transakcji dokonanych przez P. P. Sąd podniósł, że Dyrektor Izby Celnej w K. w sposób wyczerpujący wskazał w decyzji zasady ustalenia wartości celnej przedmiotowego towaru wynikające z art. 29 WKC w zw. z art. 147 ust. 1 RWKC. Wzięto pod uwagę fakt, iż strona nie miała możliwości wskazania w postępowaniu ceny transakcyjnej, służącej do ustalenia wartości celnej, wobec czego uwzględniono wartość transakcyjną towaru ujętą w fakturze z [...] czerwca 2009 r. wystawionej przez chińskiego eksportera, jako cenę faktycznie zapłaconą lub należną za towary sprzedane w celu ich przywozu na teren Wspólnoty. Sąd w całości podzielił prawidłowość tego stanowiska organu odwoławczego.

W odniesieniu do przyporządkowania przez organy kodu CN dla części towaru, tj. obuwia sportowego, Sąd wskazał, że strona podnosiła, iż towar winien być zakwalifikowana do pozycji 6403 59 Taryfy Celnej, podczas gdy organy przyjęły, iż dla obuwia sportowego właściwy jest kod CN 6402 19 00, obejmujący pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych - obuwie sportowe --- pozostałe. Zdaniem Sądu I instancji, organy dokonały prawidłowej klasyfikacji. Ustalając ją, organy celne dysponowały opisem towaru zawartym w dokumencie T1 dotyczącym objęcia towaru procedurą tranzytu w Hamburgu i - stanowiącym integralną część tegoż zgłoszenia - listę pozycji, z którego wynikało, iż dla towaru zadeklarowano podpozycję 6402 19 Taryfy Celnej. Organy dysponowały także fakturą nr [...] z [...].06.2009 r. gdzie wskazano w opisie - obuwie sportowe halowe. Organy nie dysponowały przy tym szczegółowym opisem towaru.

Sąd I instancji podał, że wskazany przez stronę klasyfikacja taryfowa poprzez przypisanie do kodu CN 6403 59 obejmuje obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej - pozostałe obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry wyprawionej -- pozostałe, jednakże strona sama wskazując klasyfikację towaru nie zadeklarowała tegoż właśnie kodu CN, deklarując kod CN 6402 19. Dowody zebrane w sprawie również nie uzasadniały objęcia towaru klasyfikacją kodem CN 6403 59, co spowodowało, że przyjęcie w sprawie kodu CN 6402 19 00 Sąd I instancji uznał za słuszne.

Strona 3/9