Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym należności celnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Czesława Socha Sędzia NSA Barbara Stukan-Pytlowany Sędzia del. WSA Ireneusz Fornalik (spr.) Protokolant Kacper Tybuszewski po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej T. D. "T." od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 28 września 2011 r. sygn. akt III SA/Po 609/11 w sprawie ze skargi T. D. "T." na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym należności celnych oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. wyrokiem z 28 września 2011 r., sygn. akt III SA/Po 609/11, oddalił skargę T. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z [...] maja 2011 r. w przedmiocie odmowy objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym należności celnych, z następującym uzasadnieniem.

T. D. prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "T." (dalej: skarżący) wnioskiem z 14 listopada 2002 r. - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, dalej: ustawa o restrukturyzacji) - zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego w P. o objęcie restrukturyzacją m.in. zaległości celnych w kwocie 736.229,80 zł, wynikających z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w G. z [...] listopada 2002 r., nr [...].

Decyzją z [...] grudnia 2002 r. Naczelnik Urzędu Celnego w P., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, umorzył postępowanie restrukturyzacyjne. Na skutek odwołania złożonego przez skarżącego Dyrektor Izby Celnej w P. [...] marca 2003 r. wydał decyzję, na mocy której decyzja Naczelnika Urzędu Celnego została uchylona, a sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z zaistnieniem zagadnienia wstępnego postanowieniem z dnia 15 maja 2003 r. Naczelnik Urzędu Celnego w P. zawiesił wszczęte w sprawie postępowanie, a następnie postanowieniem z 25 czerwca 2007 r. podjął je z urzędu. Postanowieniem z 20 listopada 2007 r. pozostawił bez rozpatrzenia wniosek z 14 listopada 2002 r. Po rozpoznaniu zażalenia skarżącego Dyrektor Izby Celnej w P. postanowieniem z 10 grudnia 2007 r. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2010 r. Naczelnik Urzędu Celnego w P. - działając na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 w związku z art. 2 pkt 3 ustawy o restrukturyzacji odmówił objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym należności wynikających z decyzji z [...] listopada 2002 r.

Organ wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b/ ustawy o restrukturyzacji, restrukturyzacji podlegają znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości z tytułu należności celnych. Dodatkowo w świetle art. 2 pkt 3 powołanej ustawy za należności znane należy uznać takie należności, które wynikają z ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez organ restrukturyzacyjny (czyli w rozpatrywanej sprawie przez organ celny - art. 2 pkt 2 powołanej ustawy) lub z innych danych znajdujących się w posiadaniu tego organu. Zdaniem organu skoro w cytowanym przepisie jest mowa o 30 czerwca 2002 r., to wynika z tego wprost, że chodzi o należności znane - w rozumieniu art. 2 pkt 3 powołanej ustawy - na dzień 30 czerwca 2002 r. Tymczasem, jak stwierdził organ, z ustaleń faktycznych sprawy wynika, że we wniosku skarżącego powołano kwotę podlegającą restrukturyzacji w wysokości 736.229,80 zł mimo, że była to kwota nieznana na datę 30 czerwca 2002 r. Należność ta została określona w wyniku wszczętego postanowieniem z dnia 22 marca 2002 r. postępowania i objęta decyzją wymiarową nr [...] z [...] listopada 2002 r.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej