Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia NSA Małgorzata Grzelak Sędzia del. WSA Izabella Janson (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Jarosław Poturnicki po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2017 r. sygn. akt III SA/Gd 61/17 w sprawie ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od [...] na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku [...] ([...]) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/14

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 11 maja 2017r., sygn. akt III SA/Gd 61/17. na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm., obecnie tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.2325 dalej: "p.p.s.a.") oddalił skargę [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni z dnia [...] listopada 2016r. nr [...]. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni z dnia [...] marca 2015r. nr [...] przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego, co do klasyfikacji taryfowej towaru oraz określenia kwoty długu celnego.

Uzasadniając rozstrzygnięcie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyjął następujący stan faktyczny:

W dniu [...] grudnia 2013r. [...], działając, jako przedstawiciel pośredni [...] (dalej: "Spółka", "skarżąca"), przedstawiła w Oddziale Celnym "[...]" zgłoszenie celne uzupełniające dotyczące towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu na podstawie [...] z dnia [...] grudnia 2013r., importowanych wg faktury handlowej nr [...] z dnia [...] listopada 2013r. W zgłoszeniu zadeklarowano towar opisany w polu [...]. jako "[...], podłączane do telewizorów - model [...]-[...]szt." i zaklasyfikowano je do kodu [...].

W wyniku postimportowej kontroli zgłoszenia celnego powzięto wątpliwości co do klasyfikacji taryfowej towaru zgłoszonego w poz. [...] dokumentu SAD, co stanowiło podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie klasyfikacji taryfowej towaru oraz określenia należności celnych.

W toku postępowania wezwano Spółkę do nadesłania próbki towaru w postaci tunerów DVB-T model [...] oraz specyfikacji technicznej producenta wyrobów wraz z tłumaczeniem na język polski. Pismem z dnia [...] grudnia 2014r. Spółka poinformowała, iż nie posiada już takich tunerów.

Decyzją z [...] marca 2015r. (nr [...]) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni, na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm. - dalej zwanej: "O.p."), art. 20 ust. 1, ust. 3 i ust. 6, art. 67, art. 78 ust. 1 i ust. 3, art. 201 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 2, art. 213, art. 214 ust. 1, art. 220 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L. 302 ze zm.; dalej zwanego: "WKC"), art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 1987r. ze zm.), rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 2012 r. ze zm.), art. 65 ust. 5 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Prawo celne (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 727 ze zm., dalej: ustawa Prawo Celne), w odniesieniu do zgłoszenia celnego z dnia 31.12.2013r. nr [...]:

Strona 1/14