Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska Sędziowie NSA Elżbieta Kremer (spr.) del. NSA Tomasz Zbrojewski Protokolant starszy asystent sędziego Piotr Baryga po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1679/13 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rzecz [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 16 grudnia 2013 r., I SA/Wa 1679/13 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o. o. z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:

Pismem z dnia [...] grudnia 2011 r. Prezydent m. st. Warszawy wystąpił w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Warszawa-Białołęka z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - ul. [...], oznaczonej jako działka nr [...] z obrębu [...].

Decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2012r., znak: [...]Wojewoda Mazowiecki stwierdził nabycie z dniem [...] stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Gminę Warszawa Białołęka prawa własności nieruchomości zajętej pod część ulicy [...] w [...], oznaczonej jako działka nr [...] o pow. 588 m2, obręb [...]wobec spełnienia przesłanek ustawowych .

Od decyzji tej odwołanie wniosła [...] Spółka z o.o. z siedzibą w [...], reprezentowana przez radcę pr. [...], kwestionując rozstrzygnięcie oraz dołączając szereg dokumentów na potwierdzenie swojego stanowiska .

Po rozpatrzeniu złożonego odwołania Minister wydał zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu wskazał na treść art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872), zgodnie z którym nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Minister wskazał , że z akt sprawy wynika, iż z nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr [...] wydzieliła się działka nr [...] o pow. 0,0588 ha, która stanowiła w dniu [...] grudnia 1998 r. współwłasność [...], a zatem w dniu [...] grudnia 1998 r. nie była własnością Skarbu Państwa ani jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...] marca 1999 r., Rep. [...] działkę nabyła [...] Spółka z o.o. z siedzibą w [...]. Ulica [...] na podstawie uchwały Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 17, poz. 186) została zaliczona do kategorii dróg lokalnych miejskich. Z dniem 1 stycznia 1999r. ulica ta, w oparciu o art. 103 ust. 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, stała się drogą gminną. W ocenie Ministra na fakt zajęcia przedmiotowej nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] (wydzieloną z działki nr [...]) pod drogę wskazuje mapa sytuacyjna nieruchomości zgodnie z wykazem powierzchni zajętych pod ulicę [...] według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu [...] maja 2011 r., pod numerem [...]. Mapa ta stanowi dokument urzędowy sporządzony przez geodetę uprawnionego i jednoznacznie potwierdza zajęcie przedmiotowej nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] pod drogę publiczną - ul. [...] zgodnie ze stanem na dzień [...] grudnia 1998 r. Organ podkreślił, że spełniona została także przesłanka władztwa publicznoprawnego. Zgodnie bowiem z oświadczeniem z dnia [...] listopada 2011 r. podpisanym przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy stan techniczny ul. [...], która obejmowała działkę nr [...], był monitorowany w trakcie okresowych przeglądów dróg, ze względu na mało intensywną zabudowę stan drogi był dobry i nawierzchnia nie wymagała bieżących napraw. Ponadto w piśmie z dnia [...] marca 2011 r. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy wskazał, iż w pasie drogowym ul. [...] znajdowała się linia energetyczna oraz wodociąg. Stosownie zaś do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), także w wersji obowiązującej w 1998 r., wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację i energię elektryczną należy do zadań własnych gminy. Wykonując te zadania, o czym świadczą urządzenia do tego przeznaczone, gmina musiała wykonywać co najmniej władztwo faktyczne nad nieruchomością. W ocenie organu odwoławczego powyższe okoliczności oraz dokumenty zgromadzone w sprawie należycie potwierdzają i dokumentują sprawowanie w dniu [...] grudnia 1998 r. władztwa publicznoprawnego nad ul. [...] oraz zajęcia jej pod drogę publiczną. Odnosząc się do zarzutów skarżącej spółki odnośnie zajęcia działki pod drogę publiczną Minister wskazał, iż dokumentacja została sporządzona przez uprawnionego geodetę i stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 76 Kpa, który wskazuje przestrzenne granice zajęcia części działki nr [...] pod drogę publiczną i jej powierzchnię według stanu na dzień [...] grudnia 1998 r. Organ podkreślił także, że na dzień [...] grudnia 1998 r. przedmiotowa nieruchomość nie stanowiła własności [...] Spóła z o.o., zatem stan późniejszy wskazywany przez Spółkę nie ma znaczenia dla sprawy. Odnosząc się natomiast do kwestii władania nieruchomością oznaczoną jako działka tir [...] przez właścicielkę nieruchomości Minister wskazał, że nie wykluczało to władania publicznego Gminy Warszawa-Białołęka, które nie musiało być wyłączne.

Strona 1/5