Skargi kasacyjne Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie nabycia mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Bożena Popowska Sędzia del. WSA Mirosław Gdesz Protokolant: specjalista Edyta Pacewicz po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 907/13 w sprawie ze skargi G.M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie nabycia mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje od zasądzenia od G.M. na rzecz Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 907/13, po rozpoznaniu skargi G.M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 marca 2013 r. nr [..]w przedmiocie nabycia mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. nr [..]w części dotyczącej działki nr 65/1.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z 6 marca 2013 r. nr [..], po rozpatrzeniu odwołań G.M., T.P. oraz S.S., utrzymał w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 stycznia 2013 r. nr [..]stwierdzającą nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości położonych we [..]obrębie [..], oznaczonych w projekcie podziału jako działki: nr 65/1 o pow. 0,0212 ha, nr 66/1 o pow. 0,0007 ha, nr 68/3 o pow. 0,0005 ha i nr 68/5 o pow. 0,0028 ha, a także nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Polskie Koleje Państwowe SA prawa użytkowania wieczystego gruntu ww. działek oraz prawa własności naniesień znajdujących się na tym gruncie w postaci toru bocznego linii nr 18.

Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydana została przy następujących ustaleniach i ocenie prawnej sprawy.

Na wniosek Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie (przywoływanych dalej jako PKP SA) z 2 października 2012 r. wszczęte zostało przed Wojewodą Kujawsko-Pomorskim postępowanie w sprawie wydania decyzji w trybie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą o komercjalizacji", stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa z dniem 1 czerwca 2003 r. własności opisanych na wstępie nieruchomości jako zajętych częścią linii kolejowej oraz nabycie z ww. datą prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu i własności znajdujących się na gruncie naniesień przez PKP SA.

Organ wojewódzki opierając się na treści ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości oraz postanowień spadkowych ustalił, że: działka nr 65 (z której zaprojektowano do wydzielenia działkę nr 65/1) w dniu 28 lutego 2003 r. stanowiła własność G.M.; działka nr 66 (z której zaprojektowano do wydzielenia działkę nr 66/1) stanowiła współwłasność T.P., E.M., S.S., A.S., M.S. i M.S.; działka nr 68/1 (z której zaprojektowano do wydzielenia działkę nr 68/3) stanowiła własność S.S.; zaś działka nr 68/2 (z której zaprojektowano do wydzielenia działkę nr 68/5) stanowiła własność A.S. i M.B.. Na nieruchomościach tych w częściach zaprojektowanych do wydzielenia posadowiony był tor boczny oznaczony nr 107, który wedle oświadczenia PKP SA z 2 października 2012 r. miał wchodzić w skład linii kolejowej nr [..]. Powyższy tor boczny ujęty był w wykazie środków trwałych znajdujących się w posiadaniu PKP wg stanu na dzień 5 grudnia 1990 r. oraz dzień 12 października 2012 r - jako część środka trwałego o nr inwentarzowym 5/854/400079/221. Według ww. oświadczenia PKP SA budowle i urządzenia usytuowane na przedmiotowych działkach służą do prowadzenia regularnego ruchu kolejowego do dnia ich wybudowania do dnia dzisiejszego.

Strona 1/7