Skargi kasacyjne: Wojewódzkiej Przychodni [...] w K. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia następstwa prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zwrotu nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Paweł Tarno ( spr.) Sędziowie sędzia NSA Małgorzata Pocztarek sędzia NSA Ewa Dzbeńska Protokolant Anna Harwas po rozpoznaniu w dniu 5 września 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych: Wojewódzkiej Przychodni [...] w K. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1817/06 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej K., Wojewódzkiej Przychodni [...] w K. i Województwa M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia następstwa prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zwrotu nieruchomości 1.oddala skargi kasacyjne; 2. zasądza na rzecz Gminy Miejskiej K. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w K. kwotę 180 ( sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/12

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 9 stycznia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1817/06 oddalił skargę Wojewódzkiej Przychodni [...] w K. i Województwa M. oraz uchylił decyzję Ministra Infrastruktury z [...], nr [...] w przedmiocie następstwa prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zwrotu nieruchomości.

Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach sprawy. Wojewoda M. decyzją z [...] nr [...], wydaną na podstawie art. 115 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) stwierdził, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. jest następcą prawnym w zakresie ubezpieczeń społecznych działającej do 1950 r. Ubezpieczalni Społecznej w K. i orzekł o zwrocie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nieruchomości położonej w K. - [...], dzielnicy [...], przy ul. [...], oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr [...] o pow. [...] m2.

W uzasadnieniu decyzji Wojewoda wskazał, że z wnioskiem o wydanie decyzji na podstawie art. 115 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wystąpił Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazując na swoje następstwo prawne po Ubezpieczalni Społecznej w K. i niezbędność wymienionej nieruchomości do wykonywania przez Zakład zadań. W toku postępowania ustalono, że przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była przez Ubezpieczalnię Społeczną w K. na cel ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Na podstawie odpisu z Kw nr [...] ustalono, że obecnie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniony jest Skarb Państwa. Przy obecnym sformułowaniu przepisu art. 115 ustawy zwrot nieruchomości nie może naruszać prawa własności lub użytkowania wieczystego jedynie osób ujawnionych w księgach wieczystych. Ujawniony w dacie złożenia wniosku o zwrot zarządca nieruchomości, tj. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej uchwałami Rady Miasta K. z [...] oraz z [...] został zlikwidowany, a administrację nad nieruchomością sprawuje Zarząd Budynków Komunalnych w K. Wykreślenie prawa zarządu z księgi wieczystej nastąpiło [...]. Spełnione zostały przesłanki odnoszące się do następstwa prawnego ZUS oraz braku przeszkód, jeśli chodzi o prawa osób trzecich ujawnione w księgach wieczystych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedłożył decyzje Inspektora Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w K. nakazujące m.in. dostosowanie ilości stanowisk pracy biurowej w istniejących budynkach do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. ZUS obecnie jest właścicielem [...] budynków w K. i ma spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a ponadto zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową w K. [...] umów najmu pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni [...] m2. Na rozprawie administracyjnej wnioskodawca oświadczył, że jeden z budynków Zakładu jedynie w bardzo ograniczonym zakresie nadaje się na potrzeby biurowe, gdyż przeznaczony jest na regionalne archiwum dokumentacji ubezpieczeniowej. Ocena zasadności nabycia przedmiotowego budynku nie należy do właściwości organu orzekającego w tej sprawie i wykracza poza jej meritum. Prowadzi to do wniosku, że nieruchomość przy ul. [...] jest rzeczywiście niezbędna ZUS na cele statutowe, gdyż docelowo pozwoli na rezygnację z najmu innych nieruchomości oraz zapewni właściwe warunki pracy zatrudnionym pracownikom.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury