Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) sędzia NSA Paweł Miładowski sędzia del. WSA Tadeusz Lipiński Protokolant sekretarz sądowy Małgorzata Kamińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1331/12 w sprawie ze skargi A.G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/9

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1331/14 oddalił skargę A. G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności faktycznych i prawnych sprawy.

Niezabudowana nieruchomość warszawska oznaczona jako "Osada w K. litera D Nr [...] rejestru hipotecznego [...] ", która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Sąd Grodzki w Warszawie Oddział Ksiąg Wieczystych w dniu 4 lutego 1949 r. za numerem [...] stanowiła współwłasność K. G., S. C., F.C. i W.S., objęta została działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

Z dniem wejścia w życie tego dekretu, tj. z dniem 21 listopada 1945 r. grunt przedmiotowej nieruchomości przeszedł na własność Gminy m. st. Warszawy, a następnie na własność Skarbu Państwa na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. nr 14. poz. 130). Obecnie przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie [...] i obejmuje działkę ewidencyjną nr [...] będącą własnością m. st. Warszawy oraz wchodzi w skład części działek ewidencyjnych nr [...] stanowiących mienie komunalne oraz obejmuje działkę ewidencyjną nr [...] będącą własnością Skarbu Państwa.

W dniu 21 lipca 1949 r. do Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie wpłynął wniosek K. G. i F.C. o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu przedmiotowej nieruchomości.

Orzeczeniem administracyjnym nr [...] z dnia [...] września 1963 r. Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie odmówiło ustanowienia użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. [...] i przy ul. [...]. nr hip. "Osada w K. lit. D Nr [...], rej. hip. [...]."

Powołując się na art. 7 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 1963 r. utrzymało w mocy zaskarżone orzeczenie wskazując, że prawo użytkowania wieczystego może być jedynie wówczas przyznane dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości warszawskiej, gdy dalsze korzystanie przez niego z gruntu jest zgodne z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 1 grudnia 2003 r. do byłego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wpłynął wniosek A. G. działającej w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Z. G., A.G., Z. G., K. G., B. G. i D. V. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministerstwa Gospodarki Komunalnej nr [...] z dnia [...] listopada 1963 r. utrzymującej w mocy orzeczenie administracyjne Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie nr [...] z dnia [...] września1963 r. jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa.

Decyzją z dnia [...] lutego 2009 r., nr [...] Minister Infrastruktury odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia [...] listopada 1963 r. oraz utrzymanego nią w mocy orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia [...] września 1963 r.

Strona 1/9