Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski Sędziowie: Sędzia NSA Barbara Adamiak Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska (spr.) Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1351/13 w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta Wałbrzych na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 1. oddala skargi kasacyjne; 2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad solidarnie na rzecz Prezydenta Miasta Wałbrzych kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1351/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi Prezydenta Miasta Wałbrzych, uchylił decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. [...], którą uchylono decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...], wydaną w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie S., oznaczona jako działka nr [...] o pow. 0,0020 ha, która została przeznaczona pod budowę obwodnicy Miasta Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250. Sąd orzekł jednocześnie o tym, iż uchylona decyzja nie podlega wykonaniu, a nadto rozstrzygnął o zwrocie kosztów postępowania.

Wyrok powyższy zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

Wskazaną powyżej decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r. Wojewoda Dolnośląski orzekł o ustaleniu odszkodowania na rzecz E.G. w wysokości 20.156,85 zł z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego oraz na rzecz Gminy Wałbrzych w wysokości 103,00 zł z tytułu przejęcia na własność Skarbu Państw przedmiotowej nieruchomości. Wojewoda zobowiązał jednocześnie do wypłaty odszkodowania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Po rozpatrzeniu odwołania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z [...] kwietnia 2013 r. uchylił decyzję Wojewody i orzekł o ustaleniu odszkodowania w analogicznej wysokości, jednak zobowiązał do jego wypłaty Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dnia od dnia wydania niniejszej decyzji.

W uzasadnieniu Minister wskazał, że skoro na dzień wydania decyzji odszkodowawczej przez Wojewodę miasto Wałbrzych posiadało status miasta na prawach powiatu, to zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, Prezydent Miasta Wałbrzycha był zarządcą drogi krajowej w granicach swojego miasta. Wojewoda nieprawidłowo zatem wskazał, że podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania w badanej sprawie jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Na powyższą decyzję Prezydent Miasta Wałbrzych wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze zarzucono naruszenie art. 10, 15 i 107 § 1 K.p.a. oraz art. 12 ust. 4b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. w zw. z art. 2 Konstytucji RP i wyrażoną w nim zasadą nieretroaktywności prawa, a także art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1609), przez jego pominięcie i niezastosowanie, w sytuacji gdy inwestycje w zakresie dróg publicznych winny być finansowane wprawdzie z budżetu miasta na prawach powiatu, jednak środki na finansowanie dróg krajowych winny być zabezpieczone i pochodzić z rezerwy subwencji ogólnej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu - zwłaszcza w sytuacji gdy w chwili występowania o zezwolenie na realizację inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą drogi krajowej nr 35 środki te, w tym przeznaczone na wypłatę odszkodowań, musiały być przewidziane i zarezerwowane w Krajowym Funduszu Drogowym.

Strona 1/7