Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Wiesław Morys Sędziowie NSA Jan Paweł Tarno del. WSA Sławomir Antoniuk (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Rafał Kopania po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1059/13 w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/15

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1059/13 oddalił skargę Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

Wojewoda S., działając na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464) oraz art. 40 ust. 3 i art. 43 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127), decyzją z dnia [...] października 1994 r. nr [...] stwierdził nabycie z dniem 5 grudnia 1990 r. przez Polską Pocztę, Telegraf i Telefon w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego we wsi O. gm. S., oznaczonego w ewidencji gruntów, jako działka nr [...] o pow. 161,44 ha oraz nieodpłatne nabycie prawa własności budynków i innych urządzeń położonych na tym gruncie.

Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności tej decyzji wystąpił Nadleśniczy Nadleśnictwa M..

Decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej umorzył postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody S. z dnia [...] października 1994 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa M. wystąpił z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podnosząc, iż organ niewłaściwie stwierdził, jakoby Nadleśnictwo M. nie było stroną postępowania, bowiem jego interes prawny w niniejszym postępowaniu wynika z przepisu art. 74 ustawy o lasach. Dodatkowo podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż przedmiotowa nieruchomość była i jest lasem i przeszła w zarząd Lasów Państwowych. Jednocześnie Nadleśnictwo M. wskazało, iż posiada informację uprawdopodabniającą twierdzenie, jakoby istniały Plany Urządzenia Lasu jeszcze przed 1990 r., w związku z czym zasadnym jest uzupełnienie przez organ dowodów w sprawie, poprzez wystąpienie o stosowne materiały do Ministra Środowiska.

Decyzją z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] stycznia 2013 r.

W motywach rozstrzygnięcia organ nadzorczy wskazał, iż stwierdzenie nieważności decyzji może nastąpić dopiero po zbadaniu, że zachodzą przesłanki formalnoprawne warunkujące dopuszczalność wszczęcia tego postępowania z wniosku skarżącego. Zgodnie zaś z przepisem art. 157 § 2 k.p.a., wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji może skutecznie domagać się strona w rozumieniu art. 28 k.p.a.

W ocenie organu nadzoru z akt sprawy, w szczególności z zawiadomienia Sądu Rejonowego - Wydziału Ksiąg Wieczystych w M. M. Dz. Kw. [...] z dnia [...] listopada 1997 r. wynika, że w dniu 5 grudnia 1990 r. Skarb Państwa był właścicielem ww. nieruchomości. Jak zaś wynika z zezwolenia z dnia [...] kwietnia 1953 r. nr [...], Minister Leśnictwa przekazał w trybie art. 3 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952r., Nr 4, poz. 31), Ministerstwu Poczt i Telegrafów - Zarządowi Radiostacji w zarząd i użytkowanie nieruchomość leśną o pow. 400 ha, położoną w Nadleśnictwie M. Przekazanie przedmiotowego gruntu na rzecz Centralnego Zarządu Radiostacji Zespołu Warszawskiego w zarząd nastąpiło na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego z dnia [...] sierpnia 1956 r.

Strona 1/15