Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska ( spr.) Sędziowie NSA Monika Nowicka del. NSA Teresa Rutkowska Protokolant Aleksandra Żurawicka po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr [...] w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 421/09 w sprawie ze skargi Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr [...] w B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 27 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 421/09 oddalił skargę Dyrektora Zespołu Szkół [...] nr [...] w Bydgoszczy na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2008 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2008 r., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół [...] nr [...] w Bydgoszczy o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] września 2008 r. nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia [...] marca 1949 r. w sprawie rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia pn. "Koło Rodzicielskie przy [...] Państwowym Gimnazjum i Liceum [...] w Bydgoszczy", zwanego dalej stowarzyszenie, oraz przekazania majątku stowarzyszenia na własność Skarbu Państwa - Ministerstwa Oświaty.

W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej rozwiązanego stowarzyszenia mogli wystąpić jedynie jego byli członkowie, bowiem tylko oni mogli wykazać interes prawny w tym postępowaniu. W niniejszej sprawie Dyrektor, Zespołu Szkół [...] nr [...] w Bydgoszczy, swój interes prawny wywodzi z § 19 statutu "Koła Rodzicielskiego przy Państwowym Gimnazjum [...] w Bydgoszczy", zgodnie z którym członkami Komitetu Koła Rodzicielskiego z urzędu byli: Dyrektor Państwowego Gimnazjum [...], względnie jego zastępca oraz Delegat Rady Pedagogicznej, względnie jego zastępca. Jako dyrektor obecnego Liceum jest następcą prawnym poprzedniego dyrektora szkoły - członka zlikwidowanego stowarzyszenia, zachodzi bowiem ciągłość funkcjonowania [...] Państwowego Gimnazjum i Liceum [...] w Bydgoszczy przekształconego w Liceum [...] im. [...] w Bydgoszczy a następnie w [...] Liceum [...] im. [...] w Bydgoszczy i istnieje tożsamość prawna pomiędzy tymi szkołami, ponieważ brak jest dokumentów potwierdzających likwidację jednego podmiotu i utworzenia nowego podmiotu. Inaczej mówiąc w rzeczywistości doszło jedynie do zmiany nazwy i struktury organizacyjnej [...] Państwowego Gimnazjum i Liceum [...] w Bydgoszczy.

Wobec powyższego, należało rozważyć czy obecnie działający Zespół Szkół [...] nr [...] w Bydgoszczy jest następcą prawnym [...] Państwowego Gimnazjum i Liceum [...] w Bydgoszczy. Organ stwierdził, że w świetle zebranych dokumentów brak jest podstaw prawnych aby wnioskodawca mógł być stroną w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia [...] marca 1949 r., bowiem z pisma z dnia [...] listopada 1959 r. Kuratora Okręgu Szkolnego Bydgoskiego w Toruniu wynika, że z dniem 31 sierpnia 1959 r. nastąpiła likwidacja Szkoły Podstawowej i Liceum [...] im. [...], a z dniem 1 września 1959 r. zostało utworzone Liceum [...] im. [...], a nie - jak twierdzi wnioskodawca - reorganizacja szkoły polegająca na odłączeniu Szkoły Podstawowej i pozostawieniu Liceum [...] im. [...].

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji