Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska Sędziowie Sędzia NSA Izabella Kulig- Maciszewska (spr.) Sędzia del. WSA Ewa Kwiecińska Protokolant Magdalena Cieślak po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. P. i W. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 870/08 w sprawie ze skargi J. P. i W. P. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie wydania nieruchomości oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 870/08 oddalił skargę J. P. i W. P. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w przedmiocie wydania nieruchomości.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy:

Minister Budownictwa decyzją z dnia [...] maja 2007 r., utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] zezwalającą Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca, położonej w Grójcu, oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha, stanowiącej własność J. P. i W. P. oraz zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda Mazowiecki postanowieniem z dnia [...] lipca 2007 r. wezwał J. P. i W. P. do wykonania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaskarżonego postanowienia, obowiązku wydania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad przedmiotowej nieruchomości, z zagrożeniem zastosowania, w razie niewykonania obowiązku, środka egzekucyjnego w postaci przymusowego odebrania przedmiotowej nieruchomości.

Od powyższego postanowienia J. P. i W. P. wnieśli zażalenie do Ministra Budownictwa.

Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia [...] maja 2008 r. utrzymał w mocy powyższe postanowienie, wskazując, iż zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie Wojewoda Mazowiecki skierował do właścicieli nieruchomości upomnienie z dnia [...] czerwca 2007 r. wzywające do wydania nieruchomości, doręczone stronom w dniu [...] czerwca 2007 r. Wobec bezskutecznego upływu terminu do wydania nieruchomości określonego w powyższym upomnieniu Wojewoda Mazowiecki wystawił tytuł wykonawczy nr [...] z dnia [...] lipca 2007 r. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, organ administracyjny postanowieniem z dnia [...] lipca 2007 r. wezwał zobowiązanego do wykonania obowiązku wydania nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...], z zagrożeniem, że w razie niewykonania obowiązku zostanie zastosowany środek egzekucyjny w postaci przymusowego odebrania nieruchomości.

Odnosząc się do podniesionych w sprawie zarzutów organ wyjaśnił, że zadaniem organu egzekucyjnego jest jedynie doprowadzenie do wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Organ egzekucyjny bada wniosek o wszczęcie egzekucji tylko pod względem formalnym i rozpatruje kwestie wyłaniające się w toku samego postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 29 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), co oznacza, że nie może on dokonywać merytorycznej oceny obowiązku określonego w tytule wykonawczym.

Strona 1/4