Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Wiśniewska, Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.), Sędzia del. WSA Ewa Kwiecińska, Protokolant starszy inspektor sądowy Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 2055/12 w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta G. i Gminy Miasta G. na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz Prezydenta Miasta G. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/9

Nieruchomość oznaczona jako działka nr [...], położona w Gdańsku, w obrębie [...], decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2011 r., nr [...], o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, została przeznaczona pod realizację inwestycji drogowej polegającej na połączeniu Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego, zadanie IV, odcinek Węzeł Marynarki Polskiej - Węzeł Ku Ujściu Węzeł Marynarki Polskiej w Gdańsku. Kolejną decyzją z dnia 7 grudnia 2011 roku, nr [...] Wojewoda Pomorski orzekł o ustaleniu na rzecz Gminy Miasta Gdańska odszkodowania w kwocie [...] zł z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] i zobowiązał do wypłaty odszkodowania Prezydenta Miasta Gdańska.

Od powyższej decyzji Prezydent Miasta Gdańska wniósł odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Odwołujący się zarzucił organowi pierwszej instancji, że ten błędnie zastosował w niniejszej sprawie przepis art. 22 ust.

2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 193, poz. 1194 i nr 99 poz. 1227 oraz nr 72, poz. 620) - dalej jako specustawa, zamiast przepisu art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 102, poz. 651 ze zm.) - dalej jako u.g.n. Zdaniem odwołującego się doszło również do naruszenia prawa materialnego, w szczególności przepisu art. 353 § 1 K.C. poprzez jego niezastosowanie, polegające na określeniu w zaskarżonej decyzji tego samego podmiotu jako jednocześnie zobowiązanego do wypłaty odszkodowania i zarazem uprawnionego do jego otrzymania (tzw. konfuzja uprawnień wierzycielskich i obowiązków dłużnika).

Zaskarżoną decyzją z dnia 7 września 2012 r., nr [...] Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. po rozpatrzeniu odwołania Prezydenta Miasta Gdańska utrzymał w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2011 r., nr [...], orzekającą o ustaleniu na rzecz Gminy Miasta Gdańska odszkodowania w kwocie [...] zł z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] ha, położonej w Gdańsku, w obrębie [...], przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej polegającej na połączeniu Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego, zadanie IV, odcinek Węzeł Marynarki Polskiej - Węzeł Ku Ujściu Węzeł Marynarki Polskiej w Gdańsku oraz o zobowiązaniu do wypłaty tak ustalonego odszkodowania Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w toku prowadzonego postępowania ustalił, że podstawą dla ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] stanowił operat szacunkowy sporządzony w dniu 9 września 2011 roku przez rzeczoznawców majątkowych P.K. i A.G. Biegli ustalili w nim m. in., że dla wycenianej nieruchomości na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, obowiązywał miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Letnica stadion w mieście Gdańsku przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXIII/913/09 z dnia 26 lutego 2009 r., w którym nieruchomość ta oznaczona jest symbolem [...] - teren projektowanej ulicy głównej - Trasa Sucharskiego/tzw. Droga Zielona i ulicy lokalnej - ul. Uczniowska. Przy wycenie gruntu biegli zastosowali podejście porównawcze, metodę korygowania ceny średniej. Wyselekcjonowali oni 15 transakcji w przedziale cenowym od [...] zł/m2. Ponadto wycenili wartość naniesień budowlanych (placu parkingowego o pow. 403 m2.), przy zastosowaniu podejścia kosztowego, metodą kosztów odtworzenia, techniką wskaźnikową na kwotę [...] zł, a drzewa posadowione na gruncie oszacowali na kwotę [...] zł. Ostatecznie wartość przedmiotowej nieruchomości biegli ustalili na kwotę [...] zł, a Wojewoda Pomorski w takiej wysokości powiększonej o 5% z tytułu wcześniejszego wydania nieruchomości ustalił odszkodowanie.

Strona 1/9