Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Uzasadnienie strona 8/9

W rozpoznawanej sprawie inwestycja drogowa polegająca na połączeniu Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego zrealizowana została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ). Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. zawierające wykaz przedsięwzięć EURO 2012, w którym opisana wyżej inwestycja wskazana jest pod nr 8.

Trasa Słowackiego, o docelowej długości 18 km realizowana jest etapami. Etap obecnie realizowany - Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności UE dla całej inwestycji, wynosi 1 154 922 554,42 zł (Internet. Strona Główna > Unia dla Gdańska > Projekty inwestycyjne finansowane z funduszy UE).

Ustawa z 7 września 2007 r. zgodnie z art. 1 ust. 2 określa w szczególności warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju EURO 2012. Droga publiczna jest z pewnością obiektem budowlanym, o czym już była wcześniej mowa i można uznać, ze dotyczy jej powołany wcześniej przepis. O niezbędności tej konkretnej inwestycji drogowej świadczy fakt zamieszczenia jej w wykazie zawartym we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu Rady Ministrów.

Art. 1 ust. 4 pkt. 1 w/w ustawy stanowi, że przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być realizowane zgodnie z niniejszą ustawą albo w zakresie przygotowania i wykonania inwestycji dotyczących dróg publicznych - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przepis art. 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. co do kosztów nabycia nieruchomości pod drogi, w tym odszkodowania odsyła z kolei do ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, przepisów o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Regulacje zawarte w ustawie z 2003 r. zawierają szczególne , odmienne od dotychczasowych unormowań, rozwiązania prawne dotyczące ustalania lokalizacji dróg, podziałów nieruchomości i nabywania tych nieruchomości lub ich części pod budowę przyszłych dróg publicznych - obiektów mających dopiero docelowo uzyskać status (kwalifikację) dróg publicznych. Służą one możliwie szybkiemu i sprawnemu budowaniu i rozbudowie dróg publicznych, na przejmowanych na wniosek właściwego podmiotu nieruchomościach i ustalaniu odszkodowań za przejęte i wygaszane prawa do tych nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd wyrażony przez organy administracji i Sąd I instancji, że tzw. specustawa z 10 kwietnia 2003 r. jest regulacją szczególną wyłączającą stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym art. 132 ust. 5 u.g.n. Dlatego w sprawie niniejszej zastosować należy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z art. 3 ustawy z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Strona 8/9