Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
Sentencja

Dnia 26 sierpnia 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.) Sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz Sędzia NSA del. Tomasz Zbrojewski Protokolant Tomasz Godlewski po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2010 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej S.P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2009 roku sygn. akt I SA/Wa 155/09 w sprawie ze skargi S.P. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 roku nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 25 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S.P. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 r. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] października 2008 r., po rozpatrzeniu odwołania S.P. od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia [...] marca 2008 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Wojewoda Świętokrzyski decyzją z dnia [...] września 2004 r. ustalił lokalizację drogi krajowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Ś. w K. na odcinku od ul. T. do granicy miasta K., w ciągu drogi krajowej nr [...]. Lokalizacją tą objęta została - między innymi - działka nr [...] (w wyniku jej podziału, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia [...] listopada 2004 r. powstały działki nr [...] o pow. 0,0235 ha, nr [...] o pow. 0,1581 ha, nr [...] o pow. 11.5586 ha) położona w Kielcach obrębie 030 przy ul. Ś. Decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna 24 listopada 2004 r.

Pismem z dnia 14 listopada 2007 r. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o pow. 0,0235 ha, położonej w Kielcach i wydanie decyzji o wywłaszczeniu. Pismem z dnia 9 stycznia 2008 r. Wojewoda Świętokrzyski zawiadomił strony o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

W dniu 10 stycznia 2008 r. wpłynął do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach o udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Dyrektor podniósł, że budowa ulicy Ś. w K. została ujęta w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych z terminem realizacji do końca 2009 r. a w budżecie miasta Kielce na ten cel zostały przewidziane środki finansowe na lata 2008-2009. Powodem złożenia wniosku jest potrzeba pilnej realizacji przedmiotowej inwestycji w 2008 r., gdyż budowa ul. Ś. zostanie zgłoszona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a warunkiem wykorzystania środków z tego funduszu jest zakończenie i rozliczenie inwestycji do 2011 r.

Wojewoda Świętokrzyski decyzją z dnia [...] marca 2008 r. w pkt 1 zezwolił Prezydentowi Miasta Kielce na niezwłoczne zajęcie nieruchomości objętej wnioskiem, zaś w pkt 2 nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda wskazał, że postępowanie wywłaszczeniowe dotyczące przedmiotowej nieruchomości zostało wszczęte, co oznacza, że spełniona została pierwsza z przesłanek warunkujących możliwość wydania decyzji w trybie art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.). Spełniona została również druga z przesłanek tegoż artykułu - "uzasadniony przypadek". Wojewoda podkreślił, że w celu uzyskania pozwolenia na budowę inwestor jest zobowiązany dysponować terenem, nie może czekać na uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością aż do zakończenia postępowania wywłaszczeniowego, ponieważ opóźniłoby to przystąpienie do realizacji tej inwestycji. Uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwi szybkie rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja dla realizacji której przeznaczona jest przedmiotowa nieruchomość ujęta jest w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych z terminem realizacji do końca 2009 r., co wynika z uchwały Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006 r., zgodnie z którą na rok 2008 zaplanowano środki finansowe w kwocie 14 900 000 zł.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury