Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Rudnicka sędzia NSA Irena Kamińska (spr.) sędzia del. WSA Ireneusz Dukiel Protokolant starszy inspektor sądowy Joanna Drapczyńska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1247/13 w sprawie ze skargi B. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z 30 września 2011 r. nr [...] Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz wystąpił do Wojewody Podkarpackiego, w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), o stwierdzenie nabycia przez gminę Zagórz z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha, zajętej pod drogę publiczną - ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego.

Decyzją z 9 sierpnia 2012 r. nr [...] Wojewoda Podkarpacki stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Gminę Zagórz prawa własności nieruchomości położonej w Zagórzu, obręb Zagórz, oznaczonej jako działka nr [...], zajętej pod drogę publiczną - ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego (uprzednio Plac Kolejowy).

Odwołanie od decyzji Wojewody Podkarpackiego złożyła "B." Spółka jawna w O.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z 10 kwietnia 2013 r. nr [...] po rozpoznaniu odwołania B., od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. nr [...], utrzymał w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z 9 sierpnia 2012 r.

Minister wskazał, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub własnością jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Nabycie własności nieruchomości z mocy prawa na podstawie ww. art. 73 ust. 1 nastąpiło zatem jeżeli w dniu 31 grudnia 1998 r. spełnione zostały łącznie następujące przesłanki:

- nieruchomość nie była własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

- nieruchomość była zajęta pod drogę publiczną,

- nieruchomość pozostawała we władaniu Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego.

Organ wyjaśnił, że przepis art. 73 ust. 1 ma charakter wywłaszczeniowy i dotyczy sytuacji, gdy w dniu 31 grudnia 1998 r. prawo własności było uregulowane na rzecz innych podmiotów prawnych niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przy istnieniu publicznego władztwa nad nieruchomością. Stosując ten przepis organ bada wyłącznie spełnienie przesłanek w nim wymienionych na dzień 31 grudnia 1998 r.

Minister wyjaśnił, że jak wynika z akt sprawy działka [...], z której wydzieliła się działka nr [...], objęta księga wieczystą KW nr [...] stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 r. własność Przedsiębiorstwa Handlowego "B." prowadzonego w formie Spółki Cywilnej [...].

W wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną na podstawie uchwały wspólników podjętej 27 grudnia 2002 r. właścicielem przedmiotowej działki stała się Spółka jawna "B."..

Przedmiotowa nieruchomość w dniu 31 grudnia 1998 r. nie była własnością Skarbu Państwa ani jednostek samorządu terytorialnego.

Organ wskazał, że na mocy rozporządzenia Nr 31 Wojewody Krośnieńskiego z 21 sierpnia 1996 r. zmieniającego uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie województwa krośnieńskiego do kategorii dróg gminnych i lokalnych miejskich (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1996 r. Nr 37, poz. 166) i załącznika Nr 1 do tego rozporządzenia ulica - Plac Kolejowy w Zagórzu została zaliczona do kategorii dróg lokalnych miejskich.

Strona 1/6