Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska Sędziowie NSA Janina Antosiewicz (spr.) Paweł Miładowski Protokolant Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 7 października 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej H.Ch. i C.Ch. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 761/08 w sprawie ze skargi H.Ch. i C.Ch. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 11 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 761/08 oddalił skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył stan faktyczny oraz treść wydanych decyzji stwierdzając, co następuje:

Wojewoda Mazowiecki po otrzymaniu informacji z Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, iż nie doszło do zawarcia z C. i H.Ch umowy cywilnoprawnej nabycia nieruchomości pod rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin-Wyszków, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego pismem z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Rozbudowa ww. drogi krajowej na odcinku Radzymin-Wyszków od km 485+418 do km 504+247 wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej objęta została decyzją Wojewody Mazowieckiego nr [...] z [...] listopada 2004 r. nr [...] o ustaleniu lokalizacji drogi.

Decyzją z dnia [...] maja 2007 r., wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Wojewoda Mazowiecki orzekł o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa, na cel publiczny z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin-Wyszków, od km 458+418 do km 504+274, niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie D., obręb K., oznaczonej jako działka nr [...] o pow. 0,6871 ha, stanowiącej zgodnie z KW [...] współwłasność C. i H. Ch., odszkodowaniu za wywłaszczoną działkę w wysokości [...] zł wraz ze zobowiązaniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i autostrad do wypłaty ustalonego odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja będzie podlegała wykonaniu.

Minister Infrastruktury nie uwzględnił odwołania małż. Ch. i decyzją z dnia 5 marca 2008 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Organ odwoławczy powołał się na przepis art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1601), w myśl którego do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie zaś z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124 ze zm.), wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, następuje na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dalej GDDKiA po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 13 ust. 1 wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tych nieruchomości. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia otrzymania przez właściciela nieruchomości pisemnej oferty GDDKiA dotyczącej zawarcia umowy.

Powyższe warunki zostały spełnione w tej sprawie, zaś postępowanie wywłaszczeniowe zostało wszczęte i przeprowadzone prawidłowo.

Strona 1/10