Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie wywłaszczenia nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Ewa Dzbeńska Sędziowie: sędzia NSA Izabella Kulig- Maciszewska (spr.) sędzia del. NSA Jerzy Krupiński Protokolant Anna Krakowiecka po rozpoznaniu w dniu 15 października 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 616/08 w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 616/08 oddalił skargę J. N. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2008 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie wywłaszczenia nieruchomości.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy:

Minister Infrastruktury, decyzją z dnia [...] lutego 2008 r., po rozpatrzeniu wniosku J. N. o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r., odmawiającą stwierdzenia nieważności orzeczenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia [...] października 1973 r., nr [...] o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nieruchomości o pow. 4788 m2, położonej w O. przy ul. [...], stanowiącej współwłasność A. N. i J. N.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie orzeczeniem z dnia [...] czerwca 1972 r., nr [...] orzekł o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nieruchomości o pow. 4900 m2, położonej w O. przy ul. [...], stanowiącej współwłasność A. N. i J. N., które zostało uchylone i przekazane do ponownego rozpoznania decyzją z dnia [...] czerwca 1973 r., nr [...] Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia przy Ministrze Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z powodu możliwości powiększenia części gruntów nieobjętych wywłaszczeniem o około 110 m2, o co wnosił J. N. Następnie orzeczeniem z dnia [...] października 1973 r. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie wywłaszczono za odszkodowaniem nieruchomość o pow. 4788 m2, położonej w O. przy ul. [...], stanowiącej współwłasność A. N. i J. N.

Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. orzeczenia z dnia [...] października 1973 r. wystąpił J. N. podnosząc, iż wywłaszczona nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne o pow. 5402 m2, za które powinna być przyznana nieruchomość zamienna. Wnioskodawca wskazał, że faktycznie wywłaszczono 5010 m2 (pozostawiając 392 m2), a nie jak podano w decyzji 4788 m2.

Minister Budownictwa decyzją z dnia [...] maja 2007 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] października 1973 r.

Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wystąpił J. N. zarzucając, że "część gospodarstwa o nowym numerze 52102/2 o pow. 222 m2 zginęła wg. sfałszowanej dokumentacji wywłaszczeniowej".

Minister Infrastruktury rozpoznając sprawę uznał, że brak jest podstaw do zmiany rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji wskazując, iż zostały spełnione materialnoprawne przesłanki dopuszczalności wywłaszczenia z ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. Nr 18, poz. 94), której przepisy mają zastosowanie. Przedmiotowa nieruchomość została wywłaszczona w celu wybudowania szkoły podstawowej, a więc na cel użyteczności publicznej. Niezbędność wywłaszczenia nieruchomości na ten cel potwierdza decyzja o lokalizacji szczegółowej z dnia [...] września 1971 r., nr [...] wydana przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w O.

Strona 1/7