Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska (spr.) Sędziowie NSA Ewa Dzbeńska Leszek Leszczyński Protokolant Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania starosty od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 809/08 w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania starosty na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 809/08 oddalił skargę Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania starosty na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej.

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach sprawy.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Wydział Społeczno - Administracyjny orzeczeniem z dnia [...] lutego 1955 r. nr [...], wydanym na podstawie przepisów dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w czasie wojny 1939 - 1945 (Dz. U. Nr 20, poz. 138 - powoływanym dalej jako "dekret"), orzekło o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa na cele Polskich Kolei Państwowych między innymi nieruchomość oznaczonej jako parcela 1. kat. [...] o powierzchni 1879 m2, stanowiącej własność K. R. Orzeczenie to zostało sprostowane postanowieniem Naczelnika Dzielnicy Kraków - Krowodrza z dnia [...] maja 1977 r., nr [...] w części dotyczącej powierzchni przeznaczonej do wywłaszczenia (zamiast 1879 m2 wpisano 1873 m2).

Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] października 2005 r., nr [...], utrzymaną w mocy decyzją Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] maja 2006 r. nr [...], odmówił stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia [...] lutego 1955 r. w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości stanowiącej własność K. R.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznając skargę Z. F. - spadkobierczyni K. R., wyrokiem z dnia 9 listopada 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1095/06 uchylił powyższe decyzje Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] maja 2006 r. i Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2005 r. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że postępowanie wywłaszczeniowe w niniejszej sprawie toczyło się wobec K. R., który zmarł w dniu 10 lipca 1951 r., a zatem orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie dnia [...] lutego 1955 r. zostało skierowane do osoby zmarłej, co dawało podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej na podstawie przepisu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Sąd stwierdził ponadto, że organ obowiązany był podejmować czynności w stosunku do właściciela wywłaszczanej nieruchomości, a więc osoby fizycznej mającej zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, co wynika z art. 21 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. - Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym (Dz. U. Nr 86, poz. 776), stosowanego odpowiednio na mocy art. 4 ust. 1 pkt 4 dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. w zw. z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1951 r. zmieniającej dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 25). Z powyższego obowiązku nie zwalniał organu tryb doręczania i zawiadamiania właściciela o czynnościach postępowania wstępnego i postępowania wywłaszczeniowego, przewidziany w art. 4 pkt 4 dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. Postępowanie administracyjne w sprawie indywidualnej może być bowiem prowadzone tylko pomiędzy stronami stosunku administracyjnoprawnego istniejącymi w sensie faktycznym i prawnym.

Strona 1/7