Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska Sędziowie NSA Ewa Dzbeńska (spr.) del. WSA Przemysław Szustakiewicz Protokolant starszy asystent sędziego Maciej Kozłowski po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1260/12 w sprawie ze skarg A. K., W. G., J. S., A. F. i H. G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2) zasądza solidarnie od A. K., W. G., J. S. i A. F. na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju kwotę 280 zł (dwieście osiemdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1260/12, po rozpoznaniu skarg A. K., W. G., J. S., A. F. i H. G., uchylił decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] oraz decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy decyzją z dnia [...] lipca 1972 r. nr [...] odmówiło dotychczasowym właścicielom ustanowienia użytkowania wieczystego do części niezabudowanej nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. [...], oznaczonej nr hip. "[...]" o powierzchni [...]m2, w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr [...], [...] i [...].

Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] listopada 1972 r. nr [...] utrzymał w mocy ww. decyzję z dnia [...] lipca 1972 r.

Pismem z dnia 17 lutego 1998 r. A. K. wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 1972 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia [...] lipca 1972 r.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast decyzją z dnia [...] października 2001 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 1972 r. utrzymującej w mocy decyzję Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia [...] lipca 1972 r.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast decyzją z dnia [...] maja 2002 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku A. K. o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] października 2001 r.

Pismem z dnia 21 września 2009 r. A. K. wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wskazanych powyżej decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr [...], [...] i [...].

Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] maja 2002 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] października 2001 r.

W uzasadnieniu stwierdzono, że zaskarżone decyzje nie są obarczone żadną z wad wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyli: W. G., A. F., J. S. oraz A. K.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że w dniu wydania decyzji dekretowych nieruchomość warszawska położona przy ul. [...] objęta była "Ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Warszawy" zatwierdzonym uchwałą Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 10 lipca 1969 r., w którym teren przedmiotowej nieruchomości znajdował się na terenach południowo - zachodnich dzielnic przemysłowych w rejonie urbanistycznym WE-8/ZO - tereny zadrzewień ochronnych i izolacyjnych, w ramach pobliskich terenów przemysłowych co potwierdza pismo z dnia 4 marca 1999 r. Biura Planowania Rozwoju Warszawy, jak również opracowanie uprawnionego geodety z dnia 18 lutego 2011 r.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej