Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Barbara Adamiak Sędziowie: sędzia NSA Małgorzata Borowiec sędzia del. NSA Janusz Furmanek (spr.) Protokolant Edyta Pawlak po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2008 r. sygn. akt I SAB/Wa 100/08 w sprawie ze skargi S. L. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 9 października 2008 r. sygn. akt I SAB/Wa 100/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Ministra Infrastruktury do rozpoznania wniosku H. L. z dnia [...] maja 1970 r. o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną we wsi S. - J. w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy i zasądził od Ministra Infrastruktury na rzecz S. L. zwrot kosztów postępowania sądowego.

Powyższe rozstrzygnięcie oparte zostało na następującym stanie faktycznym:

Orzeczeniem Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia [...] stycznia 1951 r., nr [...], sprostowanym późniejszym orzeczeniem Prezydium z dnia [...] czerwca 1970 r., nr [...], orzeczono o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa m. in. gruntów leśnych o pow. 18 ha, położonych we wsi S. J. gmina Ł. stanowiących własność spadkobierców W. L.

Pismem z dnia [...] maja 1970 r. H. L. - żona W. L. - wystąpiła o ustalenie odszkodowania za wyżej wskazaną nieruchomość do Komisji do Spraw Ustalenia Odszkodowań przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G.

W odpowiedzi na jej wniosek Kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej pismem z dnia [...] sierpnia 1970 r., nr [...] poinformował Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G., iż brak jest podstaw do uwzględnienia roszczeń dotyczących przyznania odszkodowania H. L.

Następnie pismem z dnia [...] marca 2004 r. S. L. - jako następczyni prawna H. L. - złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w postaci orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z dnia [...] sierpnia 1970, nr [...] w zakresie odmowy przyznania odszkodowania H. L.

Pismem z dnia [...] maja 2005 r. Minister Infrastruktury zwrócił się do Archiwum Państwowego w m. st. Warszawie o przesłanie akt archiwalnych dotyczących orzeczenia z dnia [...] sierpnia 1970 r. Archiwum przesłało część akt sprawy i poinformowało, że przeprowadzi poszukiwanie dokumentów w/w sprawy w zespole Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Pismem z dnia [...] lipca 2005 r. S. L. zwróciła się o udzielenie informacji odnośnie postępów w rozpatrzeniu sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia. Z kolei Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do niej o nadesłanie postanowienia sądu dotyczącego nabycia spadku po W. L. i H. L. - które to postanowienia zostały nadesłane przy piśmie z dnia [...] sierpnia 2005 r.

Pismem z dnia [...] września 2005 r. organ poinformował, że nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w terminie określonym w art. 35 kpa z uwagi na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego, o który wystąpiono do pełnomocnika wnioskodawczyni pismem z dnia [...] września 2005 r. Jednocześnie organ poinformował, że przedmiotowy wniosek zostanie rozpatrzony w terminie dwóch miesięcy od zgromadzenia całości materiału dowodowego. Następnie zwrócił się o nadesłanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po C. L., S. L. i J. L.

Strona 1/7