Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie : Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Sędzia WSA del. Iwona Bogucka (spr.) Protokolant starszy inspektor sądowy Barbara Dąbrowska-Skóra po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej P. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 2342/12 w sprawie ze skargi P. Z. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżonym wyrokiem z 11 marca 2013 r., sygn. I SA/Wa 2342/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. Z. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] października 2012 r., nr [...] którą utrzymano w mocy decyzję Wojewody Lubelskiego z [...] sierpnia 2011 r., nr [...] o stwierdzeniu nabycia przez Powiat Biłgorajski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności działki nr 1259/4, zajętej pod drogę powiatową. Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych przyjętych przez Sąd I instancji:

Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm., dalej zwanej ustawą), decyzją z dnia [...] sierpnia 2007r. nr [...] stwierdził nabycie przez Powiat Biłgorajski, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr [...], oznaczonej jako działka nr 1259/4 o pow. 0,2112 ha, obręb M. Po rozpoznaniu odwołania P. Z., rozstrzygnięcie to zostało uchylone przez Ministra Budownictwa decyzją z dnia [...] października 2007 r. nr [...], a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W dalszej kolejności Wojewoda Lubelski dwukrotnie jeszcze stwierdzał nabycie z mocy prawa przez Powiat Biłgorajski prawa własności opisanej nieruchomości, decyzjami z [...] października 2008 r. nr [...] i z dnia 25 marca 2010 r. nr [...]. Rozstrzygnięcia te każdorazowo zostały uchylone przez Ministra Infrastruktury decyzjami odpowiednio z [...] sierpnia 2009 r. nr [...] i z [...] grudnia 2010 r. nr [...]. W tej ostatniej decyzji, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organ II instancji wskazał na konieczność wyjaśnienia publicznego władztwa nad nieruchomością.

Decyzją z [...] sierpnia 2011 r. nr [...] Wojewoda Lubelski po raz kolejny stwierdził nabycie przez Powiat Biłgorajski, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności wskazanej nieruchomości. W odwołaniu od decyzji

P. Z. zakwestionował w szczególności powierzchnię nieruchomości faktycznie zajętej pod drogę publiczną, sprawowanie publicznego władztwa oraz podniósł kwestie odszkodowawcze. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia [...] października 2012 r. nr [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. W uzasadnieniu decyzji przytoczył przesłanki nabycia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, określone w art. 73 ust. 1 ustawy i wyjaśnił, że z rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim (Dz. U. Nr 24 poz. 117) wynika, iż droga nr [...] została zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich. Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy droga ta stała się drogą powiatową. Ponadto nieruchomość oznaczona jako działka nr 1259/4, stanowiąca w dniu 31 grudnia 1998 r. własność P. Z. była zajęta pod drogę publiczną, co potwierdza mapa z projektem podziału nieruchomości. Z mapy tej wynika bowiem, że działka nr 1259/4, wg. stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., znajdowała się w pasie drogowym drogi publicznej - nr [... ]relacji [...]. W trakcie rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 15 stycznia 2010r., geodeta uprawniony, który sporządził przedmiotową mapę poświadczył, że stan ujawniony na mapie odpowiada stanowi faktycznemu na gruncie. Natomiast fakt sprawowania władztwa publicznego został wykazany w postępowaniu wyjaśniającym, w szczególności potwierdzają je złożone w dniu 30 maja 2011 r. zeznania świadków: Z. K. i L. Ż. Z. K. oświadczył, że jako pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Obwodu Drogowego w Józefowie do dnia 31 grudnia 1998 r. wykonywał prace dotyczące bieżącego utrzymania drogi powiatowej [...] w ramach których wykonywano naprawę nawierzchni, naprawę poboczy, koszenie poboczy, czyszczenie rowów i przepustów. Ponadto świadek podtrzymał oświadczenie z dnia 1 sierpnia 2008 r., w którym potwierdził sprawowanie publicznego władztwa nad drogą. L. Ż. potwierdziła, że przebieg i szerokość drogi powiatowej nie zmieniły się od lat 80-tych XX w. W oparciu o te ustalenia przyjęto, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 73 ustawy, co uzasadnia wydanie decyzji przez Wojewodę.

Strona 1/5