Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na decyzje Ministra Budownictwa nr [...] i nr [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości pod pas drogowy autostrady
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska Sędziowie NSA Ewa Dzbeńska (spr.) NSA Marek Stojanowski Protokolant Edyta Pawlak po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1505/06 w sprawie ze skargi M. K. na decyzje Ministra Budownictwa z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] i nr [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości pod pas drogowy autostrady oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa
Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2007 r. oddalił skargę M. K. na decyzję: 1) Ministra Budownictwa z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Ł., gmina K., oznaczonej jako działki: nr [...] o powierzchni [...] ha i nr [...] o powierzchni [...] ha przeznaczonej pod budowę pasów drogowych autostrady A-4, stanowiących współwłasność M. i J. małżonków K., z równoczesnym nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz na decyzję: 2) Ministra Budownictwa z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Ł., gmina K., oznaczonej jako działki: nr [...] o powierzchni [...] ha i nr [...] o powierzchni [...] ha, przeznaczonej pod budowę pasów drogowych autostrady A-4, stanowiących współwłasność M. i J. małżonków K., z równoczesnym nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych stanowiący podstawę prawną wydanych w sprawie decyzji przewiduje, że po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego wojewoda, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, udziela w uzasadnionych przypadkach zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, a decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z brzmienia tego przepisu wynika, że wystąpienie przesłanek obliguje wojewodę do wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy oraz do nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W rozpoznawanej sprawie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, natomiast pismami z dnia [...] czerwca 2005 r. Wojewoda Małopolski zawiadomił współwłaścicieli nieruchomości o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oznaczonych jako działki [...],[...],[...] i [...]. Tym samym została spełniona pierwsza z wymienionych w art. 17 ust. 1 przesłanek warunkujących wydanie decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości.

Jednocześnie Sąd wskazał, że zarzuty odnoszące się do postępowania wywłaszczeniowego, jako wykraczające poza zakres postępowania w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, nie podlegają ocenie w tym postępowaniu. Ocena zgodności z prawem postępowania wywłaszczeniowego może być dokonywana w trybie właściwym dla tego postępowania.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa