Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
Sentencja

Dnia 10 stycznia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka Sędziowie Sędzia NSA Monika Nowicka (spr.) Sędzia del. WSA Mirosław Wincenciak po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej E. G., A. R., J. T., S. P., K. P., S.S., A.R., M.S., A.G., T.G., A. S., Z.K. i M.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 1284/17 w sprawie ze skargi E. G., A. R., J. T., S. P., K. P., S.S., A.R., M.S., A.G., T.G., A. S., Z.K. i M.K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 16 stycznia 2018 r. (sygn. akt I SA/Wa 1284/17), orzekając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: "p.p.s.a.’), oddalił skargę: [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.

W skardze kasacyjnej, zaskarżając powyższy wyrok w całości, [...] zarzucili Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 145 pkt 1 lit c) p.p.s.a. w zw. art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. w w zw. z art. 162 § 1 pkt 1 k,p.a. w zw. z art. 156 § 2 k.p.a. - poprzez brak należytej kontroli zaskarżonej decyzji administracyjnej pod względem jej zgodności z prawem, z uwagi na bezzasadne uznanie, iż nie jest bezprzedmiotowa decyzja Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] grudnia 1997 r. stwierdzająca - w części dotyczącej lokalu Nr 1 pochodzącego z budynku przy ul. [...] w W. - wydanie z naruszaniem prawa decyzji Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia [...] czerwca 1969 r. oraz decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia [...] kwietnia 1969 r. z uwagi, iż stwierdzenie wygaśnięcia decyzji nadzorczej w żądanym zakresie, prowadziłoby do konieczności rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dekretowych, podczas gdy bezprzedmiotowość decyzji nadzorczej w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego w/w lokalu nr 1 polega na tym, iż na skutek nabycia własności lokalu nr 1 przez miasto stołeczne Warszawa, ukształtowały się na nowo okoliczności faktyczne oraz stosunki prawne, które czynią decyzję nadzorczą nieodpowiadającą rzeczywistości, jako że przestał istnieć stosunek prawny uzasadniający stwierdzenie wydania wspomnianych wyżej decyzji "dekretowych" z naruszaniem prawa odnośnie lokalu nr 1, a zatem sama decyzja nadzorcza stała się bezprzedmiotowa wraz ze zmianą okoliczności faktycznych oraz stosunków prawnych uzasadniających - w zakresie lokalu nr 1 - stwierdzenie wydania decyzji "dekretowych" z naruszaniem prawa z uwagi na nieodwracalne skutki prawne.

Powyższe uchybienie - jak wywodzili skarżący - miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż uznanie, iż nabycie lokalu nr 1 przez miasto stołeczne Warszawę, nie powoduje "bezprzedmiotowości" rozstrzygnięcia nadzorczego, z uwagi na konieczność rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji "dekretowych", spowodowało oddalenie skargi, w sytuacji gdy powinna była ona zostać uwzględniona, gdyż wyłącznym elementem oceny "bezprzedmiotowości" decyzji nadzorczej jest całkowita zmiana okoliczności faktycznych oraz stosunków prawnych uzasadniających stwierdzenie wydania decyzji nadzorczej z naruszaniem prawa w zakresie lokalu nr 1 z uwagi na nieodwracalne skutki prawne.

Wskazując na powyższe podstawy kasacyjne, skarżący wnosili o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie wraz z zasądzeniem kosztów postępowania kasacyjnego.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury