Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
Uzasadnienie strona 3/4

W opisanej sytuacji skarżący domagali się wygaszenia nadzorczej decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] grudnia 1997 r. - w części dotyczącej wspomnianego lokalu nr 1 - jako aktualnie bezprzedmiotowej. Akcentowali zwłaszcza, iż zmiana po stronie podmiotowej - w zakresie właściciela lokalu nr 1 (z osoby fizycznej na miasto stołeczne Warszawa) - spowodowała zmianę stanu faktycznego, zgodnie z którym brak jest obecnie przesłanek, uniemożliwiających stwierdzenie nieważności decyzji wydanych na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 50 poz. 279 ze zm., dalej: "dekret warszawski") również w części lokalu nr 1, gdyż przestał istnieć stosunek prawny w postaci skonkretyzowanej w decyzji nadzorczej - w części dotyczącej lokalu nr 1 - uzasadniający stwierdzenie wydania w tej części decyzji "dekretowych" z naruszaniem prawa ze względu na nieodwracalne skutki prawne.

Poglądu tego nie podzielił jednak Minister Infrastruktury i Rozwoju Miast, podnosząc, że nie można było w tym przypadku mówić o bezprzedmiotowości decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] dnia 1997 r. bowiem w sytuacji wygaśnięcia w/w decyzji ponownemu rozpatrzeniu podlegać będzie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji "dekretowych". Ponadto, zdaniem organu, nie można było również w tym przypadku mówić, iż na skutek zmiany stanu prawnego w kwestii własności lokalu nr 1 i praw z nim związanych, objęta wnioskiem w tej sprawie decyzja nadzorcza stała się niewykonalna.

Stanowisko to podzielił następnie Sąd Wojewódzki, wyjaśniając, iż (cyt.): "Zasadniczą przesłanką stwierdzenia wygaśnięcia decyzji na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. jest bezprzedmiotowość decyzji, która powstała po wydaniu decyzji. Pojęcie bezprzedmiotowości decyzji należy wiązać z brakiem podmiotu lub przedmiotu stosunku prawnego. Brak podmiotu stosunku administracyjnoprawnego wystąpi np. w razie śmierci strony w zakresie uprawnień lub obowiązków o charakterze osobistym, które nie przechodzą na następców prawnych, rozwiązania jednostki organizacyjnej będącej stroną (bez następstwa prawnego), jak również w razie utraty przez stronę kwalifikacji do wykonywania uprawnień. Z brakiem przedmiotu stosunku administracyjnoprawnego mamy wówczas do czynienia, gdy np. w decyzji rozstrzygnięto odnośnie do praw lub obowiązków dotyczących rzeczy, co do których w wyniku ich zniszczenia lub istotnego przekształcenia te prawa lub obowiązki nie mogą być dalej realizowane, albo wtedy, gdy strona zrezygnowała z uprawnienia. Tak więc jak słusznie stwierdził Minister, (iż) bezprzedmiotowość decyzji wynika z ustania prawnego bytu elementu stosunku materialnoprawnego nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej, a to z powodu ustania bytu prawnego podmiotu, zniszczenia lub przekształcenia rzeczy, rezygnacji z uprawnień przez stronę, czy też na skutek zmiany stanu faktycznego uniemożliwiającego wykonanie decyzji. Żadna z takich sytuacji w niniejszej sprawie nie zachodzi. Zmiana zaś stanu faktycznego w wyniku zmiany właściciela przedmiotowego lokalu nie powoduje, że decyzja z 12 grudnia 1997r. jest bezprzedmiotowa".

Strona 3/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury