Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat prawa własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska sędzia NSA Wiesław Morys sędzia del. WSA Tadeusz Lipiński (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Małgorzata Kamińska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 231/13 w sprawie ze skargi R.M. i R. M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat prawa własności nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od R. M. i R. M. na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju solidarnie kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 maja 2013r., w sprawie o sygnaturze akt I SA/Wa 231/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi R. M. i R. M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2012r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat prawa własności nieruchomości uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2010r.

Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 20 września 2010 r. stwierdził nabycie z mocy prawa przez Powiat Włocławski z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonej w obrębie [...] ., gmina L., oznaczonej jako działka nr 13/1, o powierzchni 0,0876 ha, stanowiącej w dniu 31 grudnia 1998 r. własność R. i R. M., zajętej pod drogę publiczną.

W uzasadnieniu decyzji Wojewoda wskazał, że spełnione zostały wszystkie przesłanki określone art. 73 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).

Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli R. M. i R. M. podnosząc, że nie zgadzają się na przejęcie działki nr 13/1 przez Powiat Włocławski, za którą cały czas płacą podatek rolno - gruntowy oraz że nie wyrażali zgody na podział działki nr 13.

Organ drugiej instancji utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję przytoczył treść art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. i zaznaczył, że nabycie własności nieruchomości z mocy prawa na podstawie tego przepisu nastąpiło, jeżeli w dniu 31 grudnia 1998 r. spełnione zostały łącznie następujące przesłanki: nieruchomość nie była własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nieruchomość była zajęta pod drogę publiczną oraz pozostawała we władaniu Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego.

Przepis art. 73 ust. 1 ma charakter wywłaszczeniowy i dotyczy sytuacji, gdy w dniu 31 grudnia 1998 r. prawo własności było uregulowane na rzecz innych podmiotów prawnych niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przy istnieniu publicznego władztwa nad nieruchomością. Stosując ten przepis organ bada wyłącznie spełnienie przesłanek w nim wymienionych na dzień 31 grudnia 1998 r. Minister zaznaczył, że z odpisu księgi wieczystej wynika, iż w dniu 31 grudnia 1998 r. działka nr 13 stanowiła własność R. i R. M.. Działka ta uległa podziałowi na działki nr 13/1 i 13/2, co potwierdza znajdujący się w aktach sprawy wykaz zmian gruntowych z dnia 21 września 2010 r. Działka nr 13/1 w dniu 31 grudnia 1998 r. nie była zatem własnością Skarbu Państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego. Organ odwoławczy podkreślił, że przedmiotowa działka nr 13/1 w dniu 31 grudnia 1998 r. zajęta była pod drogę nr 46723 Siutkowo - Mikanowo będącą drogą wojewódzką. Zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, stała się następnie drogą powiatową. Na fakt zajęcia przedmiotowej działki nr 13/1 pod drogę w dniu 31 grudnia 1998 r. wskazuje, znajdująca się w aktach sprawy, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wyrysu z mapy ewidencyjnej z dnia 13 sierpnia 2010 r. (skala 1:5000) oraz kopia wycinka mapy, opisana jako kopia z operatu pomiarowego KERG 2846-112/67, wykonanego w 1967 r.

Strona 1/5