Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka Sędziowie: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz Sędzia del. WSA Tomasz Świstak (spr.) Protokolant: st. asystent sędziego Małgorzata Ziniewicz po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 2918/13 w sprawie ze skargi Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/9

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 lutego 2014 r. o sygn. akt I SA/Wa 2918/13 oddalił skargę Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie sprawy:

Wojewoda Śląski, działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach (Dz. U. Nr 4, poz. 29) decyzją z dnia [...] września 2005 r., nr [...], stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 27 października 2000 r. przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" w Warszawie, oznaczonego jako działka nr 50 o pow. 521 m2, położona w Jaworznie, obręb [...], objęta księgą wieczystą Nr [...].

Prezydent Miasta Jaworzna wnioskiem z dnia 24 maja 2011 r., wystąpił do Ministra Infrastruktury o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Wojewody Śląskiego z dnia [...] września 2005 r. podnosząc, że uwłaszczona działka w dniu 5 grudnia 1990 r. była zajęta pod drogę publiczną - ul. [...], a więc decyzja uwłaszczeniowa naruszała prawa osób trzecich.

Decyzją z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...], Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jako właściwy w sprawie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494), stwierdził nieważność decyzji Wojewody Śląskiego z dnia [...] września 2005 r.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyły Polskie Koleje Państwowe S.A. podnosząc, iż decyzja z dnia [...] lipca 2013 r. została oparta na ustaleniach wynikających z dodatkowych dowodów załączonych do pisma Prezydenta Miasta Jaworzna zawierającego wniosek o stwierdzenie nieważności, a nie na podstawie stanu faktycznego ustalonego w decyzji, co uniemożliwia stwierdzenie nieważności decyzji, a może stanowić jedynie podstawę wznowienia postępowania w oparciu o art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. Ponadto wnioskodawca zarzucił, iż organ naczelny nie uzasadnił, dlaczego za dowód przesądzający w sprawie uznał opinię geodezyjną, a zdyskredytował dowód z wypisu z rejestru gruntów z dnia 20 grudnia 2004 r.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej orzekł decyzją z dnia [...] października 2013 r. o utrzymaniu w mocy swojej wcześniejszej decyzji z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...].

Strona 1/9