Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu marki [...] nr rej. [...]
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Lech Sędzia NSA : Joanna Banasiewicz Sędzia WSA del. Monika Nowicka (spr.) Protokolant Aleksandra Żurawicka po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 1043/07 w sprawie ze skargi Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu marki [...] nr rej. [...] oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/5

Wyrokiem z dnia 19 września 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 1043/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu.

Wyrok ten wydano w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Decyzją z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił Komendantowi Straży Miejskiej w Żyrardowie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu marki [...], nr rej.

[...], nr nadwozia [...] ustalając, że Straż Miejska w Żyrardowie dotychczas wykorzystała w zaledwie czternastu przypadkach pojazdy uprzywilejowane w ruchu. Były nimi [...] nr rej [...] i [...] nr rej. [...]. Aktualnie pojazd [...] nr rej [...] został wycofany z eksploatacji i dlatego - w jego miejsce - został zgłoszony przedmiotowy pojazd [...].

W tych warunkach, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, iż posiadanie obecnie przez Straż Miejską w Żyrardowie jednego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu jest wystarczające. Pojazd taki może być bowiem używany jako uprzywilejowany jedynie w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego. Zasadniczym natomiast zadaniem

Straży Miejskiej jest ochrona porządku publicznego, co wynika z przepisu art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.). Straż ta - stosownie do art. 11 pkt 3 w/w ustawy - jedynie współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

Ponadto organ stwierdził, że wnioskujący nie wykazał, by specjalistyczne służby w Żyrardowie, mające za zadanie ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, nie zapewniały w tego rodzaju sytuacjach dostatecznej pomocy. W tej mierze organ odniósł się do opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie i Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie z których wynikało, iż współpraca Straży Miejskiej z tymi służbami polega przede wszystkim na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, bez rzeczywistego uczestnictwa w akcjach ratowniczych. W tych okolicznościach zatem, posiadany przez Straż Miejską jeden pojazd uprzywilejowany - zdaniem Ministra - wystarczał do zadań związanych z bezpośrednim ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Pojazd marki [...] nr rej. [...] bez uprzywilejowania w ruchu drogowym może natomiast skutecznie wykonywać zadania przeznaczone dla Straży Miejskiej. Uprzednio udzielone zezwolenia nie mogły - zdaniem organu - stanowić w opisanej sytuacji argumentu za ich kontynuowaniem.

W odwołaniu od powyższej decyzji Komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie podkreślił, że wobec wycofania z ruchu jednego z dotychczasowo posiadanych pojazdów, wniosek o wydanie zezwolenia w stosunku do pojazdu [...] nr rej. [...] nie zmierzał do rozszerzenia taboru pojazdów uprzywilejowanych, lecz do zachowania stanu poprzedniego. Podkreślał również, iż w Żyrardowie rozbudowano system monitoringu i obecnie posiadanie przez Straż Miejską jednego pojazdu uprzywilejowanego, dla miasta liczącego ok. 40 500 mieszkańców, jest niewystarczające.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji