Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie Wielkopolskiemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Adamiak (spr.), Sędzia NSA Ewa Dzbeńska, Sędzia del. WSA Mirosław Gdesz, Protokolant asystent sędziego Jan Wasilewski, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 185/12 w sprawie ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie Wielkopolskiemu w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r. sygn. akt IV SA/Po 798/10 oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Prawomocnym wyrokiem z 17 lutego 2011 r., IV SA/Po 798/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu skargi K. P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z [...] czerwca 2010 r. nr [...] zapadłą w przedmiocie statusu bezrobotnego, w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję, określając w pkt 2 orzeczenia, że nie może być ona wykonana.

W uzasadnieniu Sąd zwrócił uwagę, że w sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z 10 marca 2010 r., IV SA/Po 695/09, stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji Wojewody z [...] czerwca 2009 r. nr [...], wskazując, że odwołanie musi zawierać własnoręczny podpis strony, który nie może zostać zastąpiony żadnym podpisem mechanicznym, gdyż odwołanie z takim podpisem traktowane jest jako nie podpisane i w rezultacie nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych. W ocenie Sądu wyrażonej w uzasadnieniu wyroku IV SA/Po 798/10, wskazany powyżej wyrok IV SA/Po 695/09 zapadł w tożsamej w rozumieniu art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 r., poz. 1270 ze zm.) sprawie i z tego względu zawartymi w uzasadnieniu tego wyroku wskazaniami co do dalszego postępowania związane zostały zarówno organy administracji orzekające w sprawie, w tym na pierwszym miejscu organ odwoławczy, który wydał zaskarżoną decyzję, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Przywołując treść tych wskazań Sąd uznał, że wynika z nich jednoznacznie, że to na organ odwoławczy został nałożony obowiązek wyeliminowania stwierdzonych uchybień postępowania, w tym w szczególności przeprowadzenia (uzupełnienia) w niezbędnym zakresie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie zasadności przyczyny niestawiennictwa K. P. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 16 stycznia 2009 r., stosownie do szczegółowych uwag zamieszczonych w uzasadnieniu powołanego wyroku.

Formułując wiążące wskazania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zauważył, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ odwoławczy powinien podjąć czynności niezbędne do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w zakresie wyznaczonym w wytycznych zawartych w wyroku IV SA/Po 695/09. Nie stoi to na przeszkodzie ewentualnemu zleceniu przez organ odwoławczy w uzasadnionym przypadku przeprowadzenia tego postępowania organowi I instancji na podstawie art. 136 in fine k.p.a. (k. 23, 26-34 akt, IV SA/Po 798/10).

Odpis prawomocnego wyroku IV SA/Po 798/10 wraz z uzasadnieniem i aktami administracyjnymi doręczono Wojewodzie 28 kwietnia 2011 r. (k. 41, 42 akt, IV SA/Po 798/10)

Decyzją z [...] czerwca 2011 r. nr [...] Wojewoda uchylił decyzję Starosty Poznańskiego z [...] stycznia 2009 r. nr [...], znak [...] i umorzył postępowanie I instancji.

W uzasadnieniu Wojewoda opisując dotychczasowy przebieg postępowania w sprawie i dokonując wykładni znajdujących zastosowanie w sprawie przepisów prawa stwierdził, że skarżąca w możliwy dla siebie sposób usprawiedliwiła swe niestawiennictwo w wyznaczonym terminie, a fakt, że okoliczności wykazywane przez skarżącą mają charakter permanentny nie stanowi, że takiego rodzaju przyczyny nie mogą być usprawiedliwione. Jedynie z tego powodu, że przyczyna podana przez skarżącą ma charakter permanentny nie można wnioskować, że nie może zostać ona uwzględniona przez organ zatrudnienia. Wobec powyższego Wojewoda uznając, że decyzja organu I instancji była bezprzedmiotowa uchylił ją i umorzył postępowanie I instancji co oznacza, że skarżąca nadal posiada status osoby bezrobotnej (k. 196-194 odpisu akt administracyjnych). Decyzję z [...] czerwca 2011 r. doręczono skarżącej 19 lipca 2011 r. (k. 196a odpisu akt administracyjnych).

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda