Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 9/15
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer Sędziowie Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędzia del. WSA Rafał Wolnik (spr.) po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 810/18 w sprawie ze skargi K. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2015 r. sygn. akt I SAB/Wa 9/15 1. uchyla zaskarżony wyrok w punktach 1 i 3; 2. wymierza Prezydentowi m.st. Warszawy grzywnę w wysokości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych; 3. przyznaje od Prezydenta m.st. Warszawy na rzecz K. P. sumę pieniężną w wysokości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych; 4. oddala skargę kasacyjną w pozostałym zakresie; 5. zasądza od Prezydenta m.st. Warszawy na rzecz K. P. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 810/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi K. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 9/15: wymierzył organowi grzywnę w wysokości [...] zł (pkt 1); stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2); przyznał od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (pkt 3); oddalił skargę w pozostałym zakresie (pkt 4); zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pkt 5).

W uzasadnieniu tego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne:

Wyrokiem z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 9/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał organ do rozpoznania w terminie czterech miesięcy, od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, wniosku skarżącego z dnia [...] lutego 2014 r. o przyznanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, położoną w W. przy ul. W. [...], ozn. jako hip. "K.". Odpis tego orzeczenia wraz z aktami sprawy wpłynął do organu w dniu [...] czerwca 2015 r.

Wyrokiem z dnia 22 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 594/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na skutek skargi skarżącego, wymierzył organowi grzywnę w wysokości [...] zł oraz stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, jednocześnie oddalił skargę w pozostałej części.

Z kolei postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 554/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie sądowe w przedmiocie niewykonania przez organ wyroku z dnia [...] marca 2015 r., albowiem skarżący skutecznie cofnął skargę.

Pismem z dnia [...] lutego 2018 r. skarżący wezwał organ do wykonania wyroku z dnia [...] marca 2015 r. a następnie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wniósł o:

1) wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku z dnia 13 marca 2015 r.;

2) stwierdzenie, w trybie art. 154 § 2 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) obowiązku organu do wypłaty na rzecz skarżącego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w wysokości [...] zł, na podstawie art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

3) wymierzenie organowi grzywny w wysokości nie niższej niż pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w trybie art. 154 § 6 p.p.s.a.;

4) przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości zasądzonej grzywny w trybie art. 154 § 7 p.p.s.a.;

5) zwrócenie się do rzeczoznawcy majątkowego o sporządzenie i złożenie do akt sprawy, w trybie art. 156 § 4 p.p.s.a. dokumentu potwierdzającego aktualność znajdującego się w aktach sprawy operatu szacunkowego z dnia [...] marca 2017 r. dotyczącego wywłaszczonej nieruchomości;

Strona 1/7