Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie oku w sprawie VIII SAB/Wa 21/15
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maciej Dybowski (spr.) sędzia NSA Olga Żurawska - Matusiak sędzia del. WSA Maciej Busz Protokolant sekretarz sądowy Anna Stachnik po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wójta Gminy [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. sygn. akt VIII SA/Wa 15/18 w sprawie ze skargi S.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie VIII SAB/Wa 21/15 oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 r. sygn. akt VIII SA/Wa 15/18 (dalej wyrok VIII SA/Wa 439/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi S.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie VIII SAB/Wa 21/15 1. wymierzył Wójtowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 1000 zł za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie VIII SAB/Wa 21/15; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądził od Wójta Gminy [...] na rzecz skarżącego S.S. kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

S.S. (dalej skarżący) pismem z 8 stycznia 2018 r. wniósł do Sądu Administracyjnego o: wymierzenie Wójtowi Gminy [...] (dalej Wójt bądź organ) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ppsa z powodu niewykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z 18 czerwca 2015 r. VIII SAB/Wa 21/15 (dalej wyrok VIII SAB/Wa 21/15) w zakresie punktu 1; stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżący wyjaśnił, że wyrok VIII SAB/Wa 21/15 w punkcie 1. zobowiązywał organ do załatwienia jego wniosku z 4 lutego 2015 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi. Wyrok stał się prawomocny wobec oddalenia wyrokiem NSA z 28 lipca 2017 r. I OSK 2833/15 (dalej wyrok I OSK 2833/15) skargi kasacyjnej Wójta Gminy [...].

Pismem z 14 września 2017 r. Wójt wezwał skarżącego do wskazania rachunku bankowego celem realizacji punktu 3 wyroku VIII SAB/Wa 21/15 - zwrotu zasądzonej kwoty kosztów postępowania sądowego. Wyrok w tej części został wykonany, a zasądzona kwota zwrócona dnia 29 września 2017 r. Pismem z 30 października 2017 r. organ poinformował skarżącego, w wykonaniu punktu 1 orzeczenia WSA, że żądana wnioskiem z 4 lutego 2015 r. informacja nie podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej udip bądź ustawa o dostępie do informacji publicznej), przytaczając wyrwany z kontekstu fragment uzasadnienia wyroku I OSK 2833/15.

Pismem z 13 listopada 2017 r. skarżący wezwał organ do wykonania prawomocnego wyroku VIII SAB/Wa 21/15 w pełnym zakresie. Urząd Gminy pismem z 21 listopada 2017 r. poinformował skarżącego o wykonaniu wyroku w pełnym zakresie, gdyż zasądzone środki zwrócono, a wykonaniem pkt 1 wyroku było pismo z 30 października 2017 r.

Odpowiadając na skargę Wójt Gminy [...] wskazał, że organ w całości wykonał wyrok VIII SAB/Wa 21/15, bowiem skarżący otrzymał zasądzone na jego rzecz koszty postępowania, a w zakresie meritum sprawy otrzymał w czasie wskazanym przez ustawodawcę odpowiedź zgodnie z którą żądana przez skarżącego informacja nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podniósł powołując wyrok I OSK 2833/15, że ustawa znajduje zastosowanie jedynie w sytuacjach, gdy spełniony jest jej zakres przedmiotowy i podmiotowy, a także gdy wnioskodawca nie ma innego trybu dostępu do żądanej informacji. Zdaniem organu z uzasadnienia wyroku I OSK 2833/15 wynika, że w przedmiotowej sprawie doszło do spełnienia zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy, wnioskodawca ma natomiast inny tryb dostępu do żądanej informacji tj. do akt postępowania jakie było prowadzone przez organy ścigania i przez organy wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do tych akt i uzyskiwanie z nich kopii reguluje art. 156 Kodeksu postępowania karnego. W/w akta są w posiadaniu Sądu Rejonowego w [...] sygn. akt [...] (sprawa z oskarżenia prywatnego, w której przedstawiono akta postępowania przygotowawczego o sygn. [...], zgodnie z wnioskiem skarżącego). Jak wywodzi organ, skarżący nie przedstawił dowodu potwierdzającego jego twierdzenia, jakoby dostęp do tych akt nie był możliwy, choćby w postaci wniosku o udostępnienie akt postępowania i potwierdzenia jego odmownego rozpatrzenia. Dopiero po uzyskaniu tego rodzaju potwierdzenia organ mógłby zweryfikować swe stanowisko dotyczące uznania, że skarżący ma dostęp do żądanych informacji w innym trybie. W związku z powyższym wniósł o oddalenie skargi.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy