Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie oku w sprawie VIII SAB/Wa 21/15
Uzasadnienie strona 2/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 154 § 1 i 2, i art. 200 ppsa orzekł jak w sentencji wyroku VIII SAB/Wa 15/18. Na zasądzone koszty składa się wpis w kwocie 200 zł.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny (art. 154 § 1 ppsa). Sąd w przypadku o którym mowa w § 1, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 154 § 2).

Wyrok VIII SAB/Wa 21/15, którym Sąd stwierdził bezczynność Wójta Gminy [...] uprawomocnił się dnia 28 lipca 2017 r., kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem I OSK 2833/15 rozstrzygnął skargę kasacyjną organu. Skarżący spełnił warunek formalny wymagany do skutecznego wniesienia skargi w trybie art. 154 ppsa wzywając Wójta Gminy [...] do wykonania wyroku w pełnym zakresie pismem z 13 listopada 2017 r. (data prezentaty Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w [...]). [Odpis] wyrok[u] NSA doręczono pełnomocnikowi organu dnia 8 września 2017 r. (zwrotne poświadczenie odbioru k. 86 akt VIII SAB/Wa 21/15), a akta administracyjne NSA przesłał bezpośrednio do organu dnia 23 października 2017 r. (k. 98 akt VIII SAB/Wa 21/15). Od 7 listopada 2017 r. organ pozostawał w zwłoce.

Zarzut niewykonania wyroku VIII SAB/Wa 21/15 w punkcie 1. jest trafny. Stanowisko organu odnośnie tego, że żądania przez skarżącego informacja nie ma przymiotu informacji publicznej, zostało skutecznie zakwestionowane wyrokiem VIII SAB/Wa 21/15, które to stanowisko zaakceptował Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wyroku NSA wskazuje jednoznacznie: "W rozpoznawanej sprawie spełniony został zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy bowiem "Burmistrz" [winno być "Wójt"] Gminy (...) - (...) jest podmiotem zobowiązanym na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielania informacji mającej walor informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu (art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3), jak również żądanie skarżącego dotyczyło informacji publicznej, wszak mieści się w kategorii pojęciowej "sprawy publicznej", o których to sprawach stanowi art. 1 ust. 1 w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu w trybie i na zasadach w ustawie tej określonych (co wypełnia dyspozycję art. 61 Konstytucji RP)" - zdanie przedostatnie uzasadnienia [wyroku I OSK 2833/15].

Pogląd organu, że wnioskodawca ma inny tryb dostępu do żądanej informacji jako uzasadnienie odmowy wykonania wyroku jest niezasadny i nie znajduje oparcia w wyroku NSA. Wszak chodzi o informację publiczną, a więc jej udostępnienie następuje w drodze przewidzianej ustawą o dostępnie do informacji publicznej, a zatem bądź ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, czy przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją, czy przez wstęp na posiedzenia organów o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i udostępnienia materiałów, czy też udostępniania w centralnym repozytorium (art. 7 [ust. 1] udip). Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nie konkuruje z pozostałymi sposobami udostępniania informacji określonymi w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 udip.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy