Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie oku w sprawie VIII SAB/Wa 21/15
Uzasadnienie strona 7/7

Nieusprawiedliwiony zarzut naruszenia art. 154 § 1 ppsa. Sąd I instancji trafnie uznał, że organ, kierując pismo z 30 października 2017 r., nie wykonał punktu 1 wyroku VIII SAB/Wa 21/15. Art. 154, mówiąc o "niewykonaniu" wyroku sądu administracyjnego, odwołuje się w istocie do tego aspektu jego skuteczności, który polega na zachowaniu się (lub bezczynności) organu administracji publicznej w postępowaniu prowadzonym w rezultacie wyroku uwzględniającego skargę, niezgodnym ze wskazaniami co do dalszego postępowania, zawartymi w uzasadnieniu tego wyroku. Przewiduje on określone uprawnienia w związku z niezastosowaniem się do wskazań zawartych w uzasadnieniu wyroku sądu przez organ administracyjny albo niewłaściwą lub opieszałą ich realizacją, jak również możliwość dochodzenia odszkodowania w przypadku poniesienia szkody w rezultacie takiego zachowania lub bezczynności organu. Uprawnienia te pozostają obok i w związku z uprawnieniami orzeczniczymi tego sądu (T. Woś red.:, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer 2016, uw. 8 do art. 154). Niewykonanie wyroku przez organ na podstawie art. 154 § 1 ppsa nastąpi wówczas, gdy nie ustosunkuje się on w pełni do treści przedmiotowego wyroku sądu administracyjnego (wyda rozstrzygnięcie lub podejmie określoną czynność z zakresu administracji) po doręczeniu wyroku w terminie załatwienia sprawy administracyjnej (M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz - op. cit., s. 694, nb 11). Trafnie Sąd I instancji uznał, że nie doszło do wykonania wyroku VIII SAB/Wa 21/15 w rozumieniu art. 154 § 1 ppsa przed wywiedzeniem skargi w sprawie VIII SA/Wa 15/18.

Na podstawie art. 184 ppsa skargę kasacyjną należało oddalić.

Strona 7/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy