Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Morys Sędzia NSA Tamara Dziełakowska (spr.) Protokolant asystent sędziego Katarzyna Kudrzycka po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Burmistrza Boguchwały od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 września 2016 r. sygn. akt II SAB/Rz 66/16 w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Burmistrza Boguchwały na rzecz Z. A. kwotę 236,64 złote (dwieście trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 23 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (sygn. akt II SAB/Rz 66/16) po rozpoznaniu sprawy ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę przejętą pod drogę: stwierdził, że przewlekle prowadzenie postępowania w sprawie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt I), oddalił skargę w pozostałym zakresie (pkt II), wymierzył Burmistrzowi grzywnę w wysokości 5 000 zł (pkt III) oraz zasądził od Burmistrza na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego (pkt IV wyroku).

Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Decyzją z dnia [...] maja 1995 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Rzeszowie na podstawie art. 104 K.p.a. oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Z. A. zezwolił na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] i zatwierdził przedstawiony projekt podziału nieruchomości. Na mocy tej decyzji wydzielono działkę nr [...] pod budowę drogi dojazdowej do projektowanych nieruchomości, która przeszła na własność Gminy Boguchwała. Od 1995 r. nie ustalono należnego odszkodowania, a od 2008 r. w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Rzeszowa działka ta jest własnością Gminy Miasta Rzeszów.

Pismem z dnia 5 listopada 2014 r. Z. A. wniósł o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie, podkreślając, że zwracał się o przyznanie odszkodowania w pismach z dnia 30 kwietnia 1996 r. i 26 sierpnia 1996 r., które "pozostawały bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego". Pismem z dnia 24 listopada 2014 r. Burmistrz przekazał ww. pismo skarżącego Prezydentowi Miasta Rzeszowa z uwagi na fakt, że aktualnie działka ta jest położona na terenie miasta Rzeszowa, o czym zawiadomiono skarżącego pismem z dnia 24 listopada 2014 r. 27 listopada 2014 r. podanie przekazano do Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, które 4 grudnia 2014 r. odesłało je do Urzędu w Boguchwale. W dniu 29 grudnia 2014 r. Burmistrz Boguchwały wezwał skarżącego do przedłożenia kopii złożonych 30 kwietnia i 26 sierpnia 1996 r. wniosków, informując, że z dokumentów z 1996 r. znajdujących się w archiwum nie wynika, aby takie wnioski zostały złożone. W odpowiedzi skarżący przedłożył kopie obu ww. pism z widocznymi prezentatami wpływu oraz kopie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego z dnia [...] maja 1995 r. i mapy z projektem podziału działki nr [...].

Pismem z dnia 10 lutego 2015 r. Burmistrz wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, w efekcie czego postanowieniem z dnia [...] marca 2015 r. Kolegium wskazało Burmistrza Boguchwały jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Postanowienie to wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Boguchwale w dniu 31 marca 2015 r. Pismami z dnia 12 czerwca 2015 r. Burmistrz wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 sierpnia 2015 r. oraz zwrócił się do Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie potwierdzonej "za zgodność z oryginałem" decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego z dnia [...] maja 1995 r. dotyczącej podziału działki nr [...]. Obydwa pisma wysłano 15 czerwca 2015 r. Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2015 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek nr [...], na co odpowiedź wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Boguchwale w dniu 19 czerwca 2015 r.

Strona 1/7