Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania
Uzasadnienie strona 2/7

Pismem z dnia 22 lipca 2015 r. Burmistrz Boguchwały wniósł o stwierdzenie nieważności ww. decyzji ostatecznej Kierownika Urzędu Rejonowego w Rzeszowie z dnia [...] maja 1995 r. w części dotyczącej przejścia działki nr [...] na własność Gminy Boguchwała z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.

Pismem z dnia 4 września 2015 r. skarżący ponownie zwrócił o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie, w odpowiedzi na co pismem z dnia 10 września 2015 r. poinformowano skarżącego, że rozpatrzenie jego wniosku nastąpi po rozpatrzeniu ww. wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Pismem z dnia 19 listopada 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie poinformowało Gminę Boguchwała o pozostawieniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji bez rozpoznania.

W dniu 14 grudnia 2015 r. Z. A. złożył zażalenie na przewlekłe prowadzenie przedmiotowego postępowania.

W dniu 28 grudnia 2015 r. Burmistrz sporządził kolejny wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z dnia [...] maja 1996 r. w części dotyczącej przejścia działki nr [...] na własność Gminy Boguchwała.

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2016 r. Kolegium uznało zażalenie skarżącego na bezczynność Burmistrza Boguchwały w sprawie za uzasadnione i wyznaczyło Burmistrzowi dodatkowy 60-dniowy termin załatwienia sprawy.

W dniu 23 marca 2016 r. w toku negocjacji przeprowadzonych przez Komisję ds. Negocjacji Cen ze skarżącym ustalono, że Gmina zleci rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu z wyceną działki nr [...]. Po wykonaniu operatu skarżący zostanie ponownie zaproszony do Urzędu na spotkanie celem ustalenia wysokości odszkodowania. Pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. Burmistrz poinformował skarżącego, że został wyłoniony rzeczoznawca majątkowy w celu wykonania operatu, a pismem z dnia 10 maja 2016 r. zawiadomiono skarżącego o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową działkę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] maja 1995 r. w części dotyczącej przeniesienia wydzielonej działki nr ew. [...] na własność Gminy Boguchwała. Burmistrz wniósł o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i postanowieniem z dnia [...] czerwca 2016 r. na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. zawiesił postępowanie odszkodowawcze z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] maja 1995 r.

Skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania złożył w dniu 14 czerwca 2016 r. Z. A., podkreślając, że wielokrotnie zwracał się o przyznanie mu odszkodowania. Pierwsze pisma w tej sprawie kierował do Wójta Gminy Boguchwała jeszcze w 1996 r.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz wniósł o jej oddalenie, wskazując, że podjęto czynności w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, zwłaszcza wobec wątpliwościami co do legalności decyzji z dnia [...] maja 1995 r.

Rozpoznając powyższą skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał na wstępie na rozumienie pojęcia "przewlekłego prowadzenia postępowania" w judykaturze i doktrynie, jego odmienności od pojęcia "bezczynności" oraz normy art. 12 § 1 w związku z art. 7, art. 77 § 1 K.p.a. i art. 35 § 1 i art. 36 § 1 K.p.a. Przywołując stan faktyczny sprawy, Sąd stwierdził następnie, że kwestia legalności postanowienia o zawieszeniu postępowania wobec jego zaskarżenia, została wyłączona spod kontroli w ramach niniejszego postępowania. Przedmiotem oceny czynności i działań organu w ramach tego postępowania pod kątem przewlekłości są natomiast wszystkie okoliczności od chwili wszczęcia postępowania administracyjnego do chwili zawieszenia. Zawieszenie postępowania jest przy tym przeszkodą do uwzględnienia skargi w zakresie dotyczącym zobowiązania Burmistrza do załatwienia sprawy w wyznaczonym przez Sąd terminie i z tych powodów na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a.) w tym zakresie skargę oddalono. Nie wykluczało to jednak możliwości rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania w ramach art. 149 P.p.s.a.

Strona 2/7