Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Boguchwały w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania
Uzasadnienie strona 7/7

Odnosząc się z kolei do wniosku skarżącego o uchylenie zaskarżonego wyroku i odrzucenie skargi z powodu niewłaściwości do załatwienia sprawy, to należy zauważyć, że o właściwości organu do prowadzenia postępowania rozstrzygało postanowienie Kolegium z dnia [...] marca 2015 r. Okoliczność, że organ odwoławczy już po wydaniu zaskarżonego wyroku w decyzji z dnia [...] maja 2017 r. odstąpił od swojego wcześniejszego stanowiska nie miała najmniejszego wpływu na ocenę toku postępowania. Wyjaśnić trzeba, że zarówno bezczynności jak i przewlekłości może dopuścić się organ również niewłaściwy do załatwienia sprawy, gdyż jego czynności powinny zmierzać w kierunku zastosowania art. 65 § 1 k.p.a tj. niezwłocznego przekazania podania organowi właściwemu. Z kolei próba przekonania Naczelnego Sądu Administracyjnego, że organ tak naprawdę prowadził negocjacje co do wysokości odszkodowania o charakterze cywilnoprawnym, a nie postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosków z 30 kwietnia 1996 r. i 26 sierpnia 1996 r. ponowionych pismem z 5 listopada 2014 r. w istocie nie umniejsza niesprawności i nieudolności organu w przedmiocie ich rozpatrywania. Wnioski te bowiem nie dotyczyły negocjacji z Gminą Boguchwała, lecz ustalenia i wypłaty odszkodowania. Dodatkowo w świetle postanowienia Kolegium rozstrzygającego spór o właściwość organ nie mógł mieć wątpliwości co do tego w jakim charakterze został wyznaczony do rozpatrzenia sprawy.

Nie znajdując zatem podstaw do uwzględnienia skargi kasacyjnej, także z przyczyn branych pod uwagę z urzędu (art. 183 § 2 P.p.s.a. i art. 189 P.p.s.a.) orzeczono o jej oddaleniu stosownie do art. 184 tej ustawy.

O kosztach postępowania kasacyjnego rozstrzygnięto stosownie do art. 204 pkt 2 w zw. z art. 205 § 1 P.p.s.a.

Strona 7/7