Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski Sędziowie: Sędzia NSA Barbara Adamiak (spr.) Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Wałbrzych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1352/13 w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta Wałbrzych na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 1. uchyla zaskarżony wyrok i decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] 2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz Prezydenta Miasta Wałbrzych kwotę 640 (sześćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 21 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1352/13, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Prezydenta Miasta Wałbrzycha na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, oddalił skargę.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr [...] o pow. 0,0031 ha, położona w obrębie [...], decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, została przeznaczona pod budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+350 do km 8+250.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej Nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Wałbrzych, w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz T. i K. U. w ½ części oraz R. i R. G. w 1/2 części.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...] Wojewoda Dolnośląski orzekł o ustaleniu: na rzecz Gminy Wałbrzych odszkodowania w z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] oraz na rzecz T. i K. U. oraz R. i R. G. odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na ww. nieruchomości, a także zobowiązał do wypłaty tak ustalonego odszkodowania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Od decyzji odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniósł Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Odwołujący się wskazał, że płatnikiem ustalonego odszkodowania powinien być Prezydent Miasta Wałbrzycha, jako że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego, z dniem 1 stycznia 2013 r. przywrócono miastu Wałbrzych status miasta na prawach powiatu. W związku z powyższym ustalone odszkodowanie powinno być finansowane z budżetu miasta jako zarządcy drogi.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, po rozpatrzeniu odwołania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, uchylił decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...] i orzekł o ustaleniu: na rzecz Gminy Wałbrzych odszkodowania w kwocie 160,00 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o pow. 0,0031 ha, położonej w obrębie [...], przeznaczonej pod budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+350 do km 8+250; na rzecz T. i K. U. odszkodowania w kwocie 10.048,50 zł oraz na rzecz R. i R. G. odszkodowania w kwocie 10.048,50 zł z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na w/w nieruchomości, a także zobowiązał do wypłaty tak ustalonego odszkodowania Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Strona 1/11