Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska (spr.) sędzia NSA Barbara Adamiak sędzia del. WSA Dorota Jadwiszczok Protokolant starszy asystent sędziego Piotr Baryga po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Małopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 września 2012 r. sygn. akt II SAB/Kr 129/12 w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 28 września 2012 r. sygn. akt II SAB/Kr 129/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego zobowiązał Wojewodę do wydania, w terminie dwóch miesięcy, aktu administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności działek nr [...] i [...] oraz stwierdził, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Wyrok zapadł w następującym stanie sprawy:

Wnioskiem z dnia 2 listopada 2005 r. M. B. wystąpiła do Starosty chrzanowskiego o regulację stanu prawnego działek zajętych pod rurociąg i drogę, zaś Starosta wniosek ten przekazał Wojewodzie Małopolskiemu. Identyczny wniosek M. B. złożyła 7 listopada 2005 r. do Wojewody Małopolskiego. Wnioski te zostały załatwione decyzją Wojewody z dnia [...] kwietnia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę A. parcel nr [...], [...] i [...], stanowiących część działki nr [...]. M. B. wnioskiem z 30 kwietnia 2010 r. ponownie wystąpiła do Wojewody o uregulowanie stanu prawnego działek wskazując, że chodzi o działki nr [...]-[...] zajęte pod drogę publiczną, wyjaśniając, że wcześniej podała błędne numery działek. Ponieważ pod drogi publiczne - powiatową relacji Kwaczała - Kamionka Mała zostały zajęte działki nr [...] i [...], zaś pod drogę relacji Kwaczała - ul. G. działki nr [...],[...] i [...] Wojewoda prowadził dwa odrębne postępowania.

W sprawie dot. działek nr [...] i [...] Wojewoda pismem z dnia 9 sierpnia 2010 r. poinformował, że sprawa nie może być załatwiona w terminie i wyznaczył termin załatwienia na 31 marca 2011 r., a następnie pismem z 30 marca 2011 r. ponownie powiadomił o niemożliwości załatwienia sprawy i nowy termin załatwienia określił na dzień 31 grudnia 2011 r. Dnia 14 czerwca 2011 r. Prokurator Okręgowy wniósł skargę do sądu administracyjnego na przewlekłe postępowanie, a wyrokiem z dnia 7 listopada 2011 r. sygn. akt II SAB/Kr 78/11 Sąd uwzględnił skargę, jednak Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ten wyrok, wyrokiem z dnia 6 czerwca 2012 r. sygn. akt I OSK 414/12, z uwagi na to, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie brała udziału M. B.. Na skutek tego wyroku Wojewódzki Sąd wydał wyrok z dnia 28 września 2011 r. II SAB/Kr 129/12, wskazany na wstępie.

Zobowiązując Wojewodę do wydania aktu administracyjnego, Wojewódzki Sąd stwierdził:

W sprawie uregulowania stanu prawnego działek zajętych pod drogi postępowanie jest prowadzone w istocie od 2005 r. i Wojewoda powinien ustalić jakie działki zostały przejęte pod drogi publiczne. Jednak nawet przyjmując, że to dopiero wniosek z 30 kwietnia 2010 r. zainicjował postępowanie to i tak Wojewoda miał wystarczająco dużo czasu, aby postępowanie zakończyć. Okoliczności podane przez Wojewodę, tj. konieczność zebrania materiału i zlecenia przeprowadzenia czynności geodezyjnych nie powinny powodować ustalania terminów wielomiesięcznych. Nie usprawiedliwia tego także argumentacja co do zapoznania stron z zebranym materiałem ani ilość spraw, które są prowadzone przez organ. Przedłużając postępowanie w sierpniu 2010 r. i w marcu 2011 r. Wojewoda podał te same okoliczności, a z akt sprawy nie wynika, aby materiał dowodowy był w tym czasie uzupełniany. Takie postępowanie nosi cechy rażącej przewlekłości, zatem skarga jest uzasadniona.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda