Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Uzasadnienie strona 2/3

Skargę kasacyjną wniósł Wojewoda Małopolski, domagając się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania i zarzucając:

- naruszenie art. 149 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na uznaniu, iż Wojewoda Małopolski prowadząc postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, działał w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa i w związku z tym konieczne było wyznaczeniu mu dwumiesięcznego terminu na wydanie aktu kończącego postępowanie w sprawie;

- naruszenie przepisu postępowania, a to art. 12 k.p.a. w związku z art. 35 § 1 i 3 k.p.a. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż organ odwoławczy nie stosował ich w sposób należyty, w szczególności wynikającą z art. 12 k.p.a. zasadę szybkiego i wnikliwego rozstrzygania spraw, do czego zobowiązane są organy administracji publicznej oraz bezpodstawnie przekroczył termin określony ustawą do rozpoznania sprawy, a wynikający z art. 35 k.p.a., stosując jakiekolwiek argumenty w uzasadnieniu przesunięcia terminu załatwienia sprawy i wyznaczając w sposób dowolny nowy termin jej załatwienia, co zdaniem Sądu świadczy o pozornym charakterze podejmowanych przez organ czynności;

- naruszenie art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 k.p.a., art. 75 § 1 k.p.a. oraz art. 80 k.p.a., poprzez ich niezastosowanie w sprawie, które nakładają na organy administracji publicznej obowiązek przestrzegania praworządności, z urzędu lub na wniosek stron obowiązek podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, które obligują organ do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego sprawy, a także nakładającym na organ obowiązek oceny całokształtu materiału dowodowego i dopuszczenie jako dowód wszystkiego co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy a nie jest sprzeczne z prawem;

- naruszenie prawa materialnego - przepisu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), polegające na mylnym uznaniu, iż organ miał możliwość przeprowadzenia przedmiotowego postępowania z urzędu.

M. B. w piśmie procesowym z 18 marca 2013 r. podtrzymała stanowisko w sprawie przewlekłości postępowania przez Wojewodę Małopolskiego i wnosiła o przeprowadzenie dowodów z dokumentów dołączonych do tego pisma, a także usunięcia wadliwej decyzji z obrotu i wyjaśnienia okoliczności przewlekłego postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sprawę ze skargi kasacyjnej Wojewody Małopolskiego można by zamknąć w jednym tylko zdaniu, że postępowanie tego organu, jeśli idzie o załatwienie sprawy M. B., wykracza poza ramy przyzwoitości.

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda