Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Uzasadnienie strona 3/3

Zasadnie Wojewódzki Sąd podkreślił, że sprawa regulacji stanu prawnego działek M. B. zajętych pod drogi toczy się w istocie od 2005 r. i tylko złamanie wszelkich zasad Kodeksu postępowania administracyjnego co do ustalenia stanu sprawy i jej okoliczności (art. 7 k.p.a.), informowania strony o stanie sprawy i jej sytuacji faktycznej i prawnej (art. 9 k.p.a.) i szybkości postępowania (art. 12 k.p.a.) spowodowało, że M. B. była zmuszona składać drugi wniosek z dnia 30 kwietnia 2010 r., będący przedmiotem niniejszego postępowania, bowiem w sprawie z jej wniosku z dnia 2 listopada 2005 r. Wojewoda nie przestrzegał ww. zasad, a sprawę załatwił decyzją z [...] kwietnia 2011 r., odmawiającą uwzględnienia tego wniosku, gdyż 5 lat zajęło ustalenie, że M. B. podała błędne numery działek.

Zgodzić się należy z Wojewódzkim Sądem, że jeśli idzie o działki objęte wnioskiem z 30 kwietnia 2010 r., którego dotyczy stwierdzenie przez ten Sąd przewlekłości postępowania, to nic nie usprawiedliwia Wojewody, aby po trzech miesiącach po złożeniu tego wniosku przedłużył termin o osiem miesięcy, a następnie na jeden dzień przed upływem wyznaczonego terminu, przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne dziesięć miesięcy. Argumenty podane przez Wojewodę, jako mające uzasadniać takie przedłużenie załatwienia sprawy, zupełnie nie usprawiedliwiają takiego działania, co podkreślił Wojewódzki Sąd. Podane przez Wojewodę przyczyny należy zakwalifikować jako normalne działania każdego organu administracji prowadzącego postępowanie, a nie mające uzasadniać niemożność załatwienia sprawy w terminach zakreślonych art. 35 k.p.a. i konieczność przedłużenia postępowania.

Wojewoda Małopolski sprawę M. B. prowadził, jak to słusznie stwierdził Wojewódzki Sąd, z rażącą przewlekłością, a jeszcze rozstrzygnięcie to zanegował skargą kasacyjną, która nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

Wniosku M. B. co do usunięcia wadliwej decyzji i ustalenia okoliczności przewlekłości postępowania nie można było uwzględnić, bowiem te kwestie nie były przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego, działającego w ramach skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270).

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda