Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz, Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska, Sędzia del. WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.), Protokolant sekretarz sądowy Julia Chudzyńska, po rozpoznaniu w dniu 19 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 1355/12 w sprawie ze skargi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, 2) zasądza od Ministra Skarbu Państwa na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. kwotę 320 (trzysta dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/10

U S A S A D N I E N I E:

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1355/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej.

Sąd I instancji w uzasadnieniu wyroku przedstawił następujący stan faktyczny sprawy:

Decyzją z dnia [...] września 2000 r., Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nabycie przez Powiat Kołobrzeski mienia Skarbu Państwa, stanowiącego nieruchomości drogowe, będące częścią drogi - ul. [...], położone w jednostce ewidencyjnej miasto K., obręb nr [...], oznaczone jako działki nr [...] o powierzchni 0,1909 ha oraz nr [...] o powierzchni 0,4110 ha.

Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa do odwołania, decyzja stała się ostateczna i weszła do obrotu prawnego.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w K., zwany dalej: "ZZDK", wnioskiem z dnia 17 maja 2011 r., skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

ZZDK, podniósł że w 2004 r. wprowadzono zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu lim. K., polegające na sprostowaniu oznaczenia i powierzchni działki nr [...], w wyniku czego działka nr [...] o pow. 0,1909 po zmianach została oznaczona nr [...] o pow. 0,1703 ha.

Działki nr [...] i nr [...] w części, wchodziły w skład drogi krajowej nr [...] (obecnie wojewódzkiej) i wobec tego nie powinny być przedmiotem komunalizacji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po stwierdzeniu, że nie jest właściwym organem w sprawie przekazał powyższy wniosek do Ministra Skarbu Państwa.

Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] lutego 2012 r., odmówił stwierdzenia nieważności ww. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. W uzasadnieniu decyzji organ nadzoru stwierdził, że brak jest przesłanek do stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji administracyjnej, bowiem na dzień 1 stycznia 1999 r. przedmiotowa działka ewidencyjna nr [...] o powierzchni 0,1909 ha była własnością Skarbu Państwa i stanowiła drogę, która w myśl przepisów ustaw reformujących stała się z mocy prawa własnością Powiatu Kołobrzeskiego. Minister Skarbu Państwa zwrócił uwagę, że zaszły przesłanki do stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Kołobrzeski przedmiotowego mienia w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.nr 133 poz. 872 ). zwaną dalej: "Przepisami wprowadzającymi"

W uzasadnieniu decyzji organ nadzoru stwierdził, że zmiana numeracji działki oraz jej wielkości przeprowadzona w 2004 r., nie może mieć wpływu na zaistnienie przesłanek do stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej, gdyż zarówno w dniu 1 stycznia 1999 r., jak również w dniu orzekania, zachodziły wszelkie przesłanki do nabycia przez Powiat Kołobrzeski nieruchomości w całości.

Strona 1/10