Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge- Lissowska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz Sędzia del. WSA Tamara Dziełakowska Protokolant starszy asystent sędziego Piotr Baryga po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1260/14 w sprawie ze skargi Z.W. i J.W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 2 września 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1260/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi Z. W. i J. W., uchylił decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] oraz decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...], w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość. Jednocześnie Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu oraz rozstrzygnął o zwrocie kosztów postępowania.

Wyrok powyższy zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr [...] o pow. 0,0958 ha położona w obrębie N., gmina Działdowo, stanowiąca własność Z. W. i J. W., decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr [...] z dnia 10 czerwca 2010 r. nr [...], utrzymaną w mocy decyzją Ministra Infrastruktury z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] została przeznaczona pod rozbudowę i przebudowę linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia obszar LCS Działdowo, szlak Działdowo-Gralewo od km 149,600 do km 161,350.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...], Wojewoda Warmińsko-Mazurski orzekł o ustaleniu odszkodowania w wysokości 17.278 zł, na rzecz Z. i J. W., z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności przedmiotowej nieruchomości oraz zobowiązał do wypłaty odszkodowania [...] S.A.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła [...] S.A., zarzucając ustalenie i wysokości należnego odszkodowania w oparciu o wadliwie sporządzony operat szacunkowy.

Minister Infrastruktury, decyzją z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...], uchylił decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a wyrokiem z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt l SA/Wa 174/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją z dnia [...] lutego 2013 r., orzekł o ustaleniu na rzecz Z. i J. W. odszkodowania w wysokości 3.291,00 zł, za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności przedmiotowej nieruchomości oraz zobowiązał [...] S.A. do wypłaty odszkodowania.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyli Z. W. i J. W., zarzucając ustalenie zbyt niskiego odszkodowania, wskazując, iż pierwotnie inwestor zaproponował cenę wykupu działki na poziomie 38.320,00 zł, zaś na potrzeby postępowania odszkodowawczego nieruchomość została oszacowana w operacie z dnia 11 maja 2011 r. na kwotę 17.278,00 zł. Zdaniem strony grunty przeznaczone pod rozbudowę, przebudowę lub modernizację linii kolejowych są gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w związku z czym nie można ich porównywać z działkami rolnymi.

Decyzją z dnia [...] lutego 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju utrzymał w mocy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Organ wskazał, iż w niniejszej sprawie podstawą rozstrzygnięcia był operat sporządzony w dniu 22 listopada 2012 r., którego aktualność została potwierdzona pismem z dnia 10 lutego 2014 r. Autor operatu przeprowadził badanie rynku pod kątem występowania nieruchomości nabywanych na cele budowy/rozbudowy linii kolejowych, jednakże z uwagi na brak takich transakcji przyjęto transakcje dotyczące nieruchomości rolnych ograniczając rozważania do 2012 roku. Ocena tego operatu szacunkowego, zdaniem organu, pozwala na stwierdzenie, że nie zawiera on nieprawidłowości. Minister wskazał, że poprzednia, wyższa wycena opierała się o wadliwie sporządzony operat, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 czerwca 2012 r., a zatem cena wynikająca z operatu z dnia 11 maja 2011 r. była nieaktualna.

Strona 1/4