Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska Sędziowie Joanna Runge - Lissowska (spr.) NSA Jerzy Stankowski Protokolant Barbara Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [...] S.A. z siedzibą w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 1722/06 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 1722/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi J. S., uchylił zaskarżoną przez niego decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...]oraz decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] nr [...].

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił:

Decyzją z dnia [...] Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast stwierdził, że decyzja Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia przy Ministrze Spraw Wewnętrznych z dnia [...] oraz orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w W. z dnia [...], w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości położonej w P. przy ul. [...], oznaczonej jako działka nr [...] obecnie [...],zostały wydane z naruszeniem prawa oraz stwierdził nieważność tej decyzji w pozostałej części. Minister Infrastruktury uchylił tę decyzję i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia przy Ministrze Spraw Wewnętrznych z dnia [...] oraz orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w W. z dnia [...] w części dotyczącej działki oznaczonej nr [...] - stwierdził nieważność ww. decyzji w części dotyczącej działki nr [...], w części stanowiącej obecnie własność Skarbu Państwa - stwierdził, że przedmiotowe decyzje w części dotyczącej działki nr [...], w części będącej obecnie w użytkowaniu wieczystym [...] S.A. w P. zostały wydane z naruszeniem prawa.

Odmawiając stwierdzenia nieważności tych decyzji, Minister Infrastruktury uznał, że w części dotyczącej działki nr [...] nie naruszają one prawa gdyż wywłaszczenie zostało poprzedzone wezwaniem byłych właścicieli C. J., S. i F. G. oraz J. S. do dobrowolnego odstąpienia nieruchomości w drodze cywilnoprawnej, do czego ubiegający się o wywłaszczenie był zobowiązany na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

Jednak pogląd ten nie znajduje oparcia w materiale dowodowym. Nie można bowiem uznać za takie wystąpienie dwóch wezwań do stawienia się biurze w dniu 12 stycznia i ponownego wezwania na dzień 19 stycznia 1963 r. skierowanych do współwłaściciela przez podmiot ubiegający się o wywłaszczenie. Nie zaproponowano w nich ani ceny, ani nie wskazano powierzchni działki, której dotyczyło wywłaszczenie, a tylko podanie powierzchni działki oraz ceny stanowiło ofertę do dobrowolnego odstąpienia nieruchomości. Brak takiej oferty, poprzedzającej wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, stanowi rażące naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

Także stanowisko organów w kwestii wywołania przez badane decyzje wywłaszczeniowe nieodwracalnych skutków prawnych, jeśli idzie o działkę [...] w części, w której pozostaje ona w użytkowaniu wieczystym [...] S.A. uznać należy za gołosłowne, gdyż wskazany w uzasadnieniu decyzji akt notarialny z dnia [...] czerwca 1993 r., na mocy którego Mazowieckie Zakłady [...] w P. zostały przekształcone w spółkę akcyjną nie pozwala stwierdzić, że nastąpiły nieodwracalne skutki prawne. Akt notarialny zawarty został pod rządami ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 ze zm.), której art. 8 przewidywał transformację przedsiębiorstwa, lecz w wyniku przekształcenia nie powstał nowy podmiot, a jedynie zmienił się kształt prawny tego podmiotu. W wyniku przekształcenia nie dochodzi do związania spółki i wniesienia mienia przedsiębiorstwa przez Skarb Państwa jako aportu, ani do zmiany właściciela przedsiębiorstwa, ponieważ obok Skarbu Państwa nie pojawił się nowy podmiot. Z aktu notarialnego z [...] czerwca 1993 r. nie wynika zatem, by działka [...] pozostająca w użytkowaniu wieczystym Mazowieckich Zakładów [...] w P. została przekazana na rzecz powstałej spółki [...] S.A.

Strona 1/3