Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.L. i M.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wiśniewska Sędziowie: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska (spr.) Sędzia del. WSA Przemysław Szustakiewicz Protokolant: asystent sędziego Aleksander Jakubowski po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2014 r. sygn. akt I SAB/Wa 278/14 w sprawie ze skargi M.L. i M.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz M.L. i M.L. łącznie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 278/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi M. L. i M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, jednocześnie oddalając skargę w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, a także orzekł o zwrocie kosztów postępowania.

Wyrok powyższy zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

M. L. i M. L. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. J.. W skardze zarzucili organowi rażące naruszenie art. 8, art. 12 a także art. 35 § 3 k.p.a. poprzez jego niezastosowanie polegające na niewydaniu decyzji pomimo upływu terminów wskazanych w tym przepisie oraz rażące naruszenie art. 36 § 1 Kpa poprzez jego niezastosowanie polegające na niepowiadomieniu wnioskodawców o niezałatwieniu sprawy w terminie, niewskazaniu przyczyn zwłoki oraz niewskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy. Skarżący wnieśli o stwierdzenie bezczynności Prezydenta m.st. Warszaw i zobowiązanie go do wydania decyzji stwierdzającej przekształcenie prawa użytkowania nieruchomości gruntowej przy ul. J. w Warszawie na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 lipca 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592), a także zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie do przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu akt postępowania wywołanego zażaleniem na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze pod sygn. akt [...] oraz dopuszczenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W uzasadnieniu skarżący wskazali, że postanowieniem z dnia [...] grudnia 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uznało złożone przez nich zażalenie na bezczynność organu za nieuzasadnione, z czym się nie zgadzają. Skarżący wskazali też, że wobec wydania przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu [...] lipca 2008 r. decyzji nr [...], umarzającej wszczęte w 2004 r. z urzędu postępowanie w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności wskazanej nieruchomości złożyli wniosek z dnia [...] lipca 2008 r. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Skarżący wskazali, że w sprawie zainicjowanej tym wnioskiem Prezydent m.st. Warszawy popadł w kilkuletnią bezczynność. Pomimo wielokrotnych interwencji w Urzędzie dopiero oficjalne zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekłość postępowania wywołało podjęcie przez organ administracji publicznej aktywności w celu ostatecznego załatwienia sprawy. Pismem z dnia 6 grudnia 2011 r. Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy poinformował skarżących, iż w dniu [...] listopada 2011 r. zlecono rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości nieruchomości, a zaistniałą bezczynność organ wyjaśnił twierdząc że "liczne zmiany przepisów, występujące luki w przepisach prawa (spowodowane stwierdzeniem niezgodności z Konstytucją poszczególnych art. ustawy) oraz licznie złożone wnioski spowodowały brak możliwości bieżącego rozpatrywania wpływających spraw". Skarżący uważają, że wskazywane przez organ powody niewydania decyzji w sprawie nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla tak rażącego opóźnienia w wydaniu decyzji.

Strona 1/4