Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz (spr.) Sędzia NSA Jan Kacprzak Sędzia NSA Anna Lech Protokolant Barbara Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej C. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 391/08 w sprawie ze skargi C. S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 391/08, oddalił skargę C. S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2008 r. nr[...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:

Wojewoda B. decyzją z dnia [...] października 1998 r. [...]orzekł o wywłaszczeniu za odszkodowaniem na rzecz Gminy B. zabudowanej nieruchomości położonej w B. przy[...]nr [...], oznaczonej jako działka nr [...] o powierzchni 0,0377 ha, a następnie decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] lutego 1999 r. nr[...].

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 lutego 2000 r., po rozpoznaniu skargi C. S., uchylił obydwie wskazane wyżej decyzje w części dotyczącej ustalenia wartości nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, a w pozostałej części skargę oddalił.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2003 r., nr[...], wydaną na skutek wniosku C. S. z dnia [...] września 2003 r. o zwrot przedmiotowej nieruchomości, Prezydent Miasta B. orzekł o odmowie zwrotu, a Wojewoda P. decyzją dnia [...] lutego 2004 r. [...]utrzymał w mocy decyzję pierwszoinstancyjną. Na powyższą decyzję Wojewody P. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wniósł C. S., Sąd wyrokiem z dnia 26 września 2004 r., sygn. akt II SA/Bk 103/04 oddalił skargę.

W dniu [...] grudnia 2006 r. C. S. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] lutego 2004 r. utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia[...] grudnia 2003 r. o odmowie zwrotu nieruchomości. Minister Budownictwa decyzją z dnia [...]czerwca 2007 r. odmówił stwierdzenia nieważności obu wymienionych wyżej decyzji, a Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] stycznia 2008 r., po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] czerwca 2007 r. W uzasadnieniu powyższej decyzji Minister wskazał, że w niniejszej sprawie orzekał już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który wyrokiem z dnia 26 września 2004 r., sygn. akt II SA/Bk 103/04 oddalił skargę. Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i Sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Zdaniem Ministra Infrastruktury prawomocny wyrok oddalający skargę oznacza, że kontrolowana przez Sąd decyzja nie jest prawnie wadliwa, a zatem wobec związania tym wyrokiem ograniczona jest możliwość weryfikacji takiej decyzji w nadzwyczajnym trybie postępowania. Stwierdzenie nieważności w trybie art. 156 § 1 K.p.a. decyzji rozpoznawanej już wcześniej przez Sąd, w odniesieniu do której zapadł wyrok oddalający skargę na niezgodność tej decyzji z prawem, stanowiłoby w odniesieniu do przedmiotu rozstrzygnięcia sądowego niedopuszczalną ingerencję w prawomocne orzeczenie Sądu. Sąd nie jest bowiem związany granicami skargi i z urzędu ustala, czy występują okoliczności uzasadniające stwierdzenie nieważności wymienione w art. 156 § 1 K.p.a. Z akt sprawy nie wynika - zdaniem organu - aby zaistniały nowe okoliczności nie znane Sądowi Administracyjnemu w dacie wydania wyroku, które mogłyby wyłączyć ocenę prawną Sądu i stanowić obecnie przesłankę do stwierdzenia nieważności kwestionowanych przez stronę decyzji.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury