Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędziowie Sędzia del. WSA Monika Nowicka (spr.) Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Protokolant Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 31 października 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [...] S.A. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2008r. sygn. akt II SA/Kr 171/08 w sprawie ze skargi [...] S.A. w K. na uchwałę Rady Gminy Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/10

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SA/Kr171/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy Z. z dnia [...] lutego 1995 r. nr [...] podjętą w przedmiocie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

W uzasadnieniu w/w wyroku Sąd stwierdził, co następuje:

W dniu [...] lutego 1995 r. Rada Gminy Z. podjęła - na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t. jedn.: Dz. U. z 1991 r., Nr 30, poz. 127 z późn. zm.) - uchwałę w sprawie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Z. Z treści uchwały wynikało, że podwyższenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dotyczy gruntu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod działalność handlową, usługową, gospodarczą w wysokości 20 % ceny ustalonej na podstawie art. 39 w/w ustawy.

W dniu [...] grudnia 2001 r., mocą aktu notarialnego Rep. [...] Gminna Spółdzielnia "[...]" w Z. sprzedała [...] Spółce Akcyjnej z siedzibą w K. prawo użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości położonej w B., gmina Z., stanowiącej zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym [...], o powierzchni [...], wykazanej w księdze wieczystej Nr [...].

Pismem z dnia [...] listopada 2007 r. ( data wpływu do organu [...] listopada 2007 r. ) użytkownik wieczysty w/w nieruchomości wezwał Gminę do usunięcia naruszenia prawa, uznając za takie naruszenie, wprowadzenie przedmiotową uchwałą z 1995 r. podwyżki opłaty rocznej w wysokości 20 % za użytkowanie wieczyste opisanego na wstępie gruntu.

W odpowiedzi na powyższe uchwałą z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] Rada Gminy Z. odmówiła uwzględnienia w/w wezwania. W związku z tym "[...]" S.A. z siedzibą w K. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na uchwałę Rady Gminy Z. nr [...] z dnia [...] lutego 1995 r. wnosząc o stwierdzenie jej nieważności.

Skarżąca twierdziła, że uchwała rażąco narusza przepisy prawa materialnego oraz proceduralnego, tj. :

- art. 7, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - poprzez naruszenie zasady poprawnej legislacji, będącej integralną częścią zasady praworządności, zasady równości podmiotów wobec prawa oraz zasady równej dla wszystkich ochrony prawnej własności i innych praw majątkowych,

- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym poprzez wydanie aktu prawa miejscowego sprzecznego z przepisami prawa,

- art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20% ceny nieruchomości,

- art. 2 ust. w zw. z art. 13 pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z

2007 r. Nr 68, poz. 449) poprzez nieopublikowanie w Wojewódzkim Dzienniku

Urzędowym oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy

Strona 1/10