Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta stwierdza nieważność § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...].
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wierchowicz Sędziowie Sędzia WSA Stefan Kowalczyk Asesor WSA Alina Rzepecka (spr.) Protokolant Asystent sędziego Aleksandra Kosiecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2007 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...] w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta stwierdza nieważność § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...].

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 31 października 2006 roku Prokurator Okręgowy wniósł skargę na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w części obejmującej §3 pkt2 .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu [...] listopada 2005 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr [...] w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów. Jako podstawę prawną w/w rozstrzygnięcia wskazano art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku) oraz art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dx. U. Nr 9 poz. 84 z 2002). W §1 uchwały ustalono stawkę roczną podatku od posiadania psów na terenie miasta w wysokości 36zł. - od jednego psa. W §3 uchwały ustalono, że oprócz zwolnień przewidzianych w art.13 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie pobiera się podatku o którym mowa w §1 ust.1 od szczeniąt do 12 tygodni (pkt1) i od psów będących własnością osób, których źródłem utrzymania jest emerytura lub renta (pkt2). W §7 wskazano, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku. Ze skargi wynika, iż uchwała została opublikowana w Dzienniku z 2004 r. Nr 100 pod pozycją 1770 z 13 grudnia 2005 roku.

Prokurator Okręgowy pismem z dnia 28 września 2006 roku skierował do Rady Miasta wniosek trybie art.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o Prokuraturze, o dokonanie zmiany w/w uchwały poprzez uchylenie jej pkt2 w §3 z powodu ich niezgodności z art.217 Konstytucji RP, art.14 pkt4 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i z art.40 ust.1 ustawy z dnia

8 marca 1990r. - polegającej na ustanowieniu zwolnienia w tym podatku od psów będących własnością osób, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, pomimo braku kompetencji do wprowadzania zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowym. W jego ocenie zwolnienie przewidziane w §3 pkt2 jest typowym przykładem zwolnienia podmiotowego, to jest takiego którego fakt zwolnienia jest powiązany nie z cechami przedmiotu, lecz cechami charakteryzującymi wyłącznie podatników. Z uwagi na powyższe, projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów przedłożony przez Skarbnika Miasta Radzie Miasta przewidywał między innymi w §1 uchylenie pkt2 w §3 uchwały Rady Miasta z dnia [...] listopada 2005r.

nr [...]. Z pisma Przewodniczącego Rady z dnia 26 października 2006 roku będącego odpowiedzią na wniosek Prokuratora Okręgowego o dokonanie zmiany uchwały nr LVI/503/05 poprzez uchylenie jej pkt2 w §3 wynika, iż w porządku [...] sesji Rady Miasta zwołanej na [...] listopada 2006 roku uwzględniony został przedłożony przez Prezydenta Miasta w/w projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów zawarty na druku nr 820. Rada Miasta bez dyskusji w wyniku jawnego głosowania uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od posiadania psów - nie podjęła uchwały z powodu braku większości głosów za jej podjęciem - sześć głosów za, przeciwnych - dziewięć, wstrzymujących się 3 głosy. Tym samym Przewodniczący Rady nie uwzględnił wniosku.

Strona 1/4