Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru, kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Alina Rzepecka Sędzia WSA Barbara Rennert Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Baczuń po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2013 r. na rozprawie sprawy ze skargi J.L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wartości celnej towaru, kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/15

J.L., reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru.

Powyższe rozstrzygnięcia zostały wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu [...] lutego 2007 r. działająca jako przedstawiciel firmy F J.L. Agencja Celna zgłosiła do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu (zgłoszenie celne nr [...]) towar w postaci tkanin pochodzących z Chin i Korei w ilości 52734,43 m², 36343 mb, 12804 kg brutto. Wyżej wymieniony towar był zapakowany w 284 kartony, załadowane do kontenera, a dostawę zgłoszono na warunkach dostawy CIF Hamburg. Jako wartość celną towaru zadeklarowano łączną kwotę 4.111,61 USD, zgodnie z dołączoną do zgłoszenia celnego fakturą nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r., której wystawcą była firma LH z Niemiec. Towar ujęto w 7 pozycjach dokumentu SAD z cenami jednostkowymi wynoszącymi odpowiednio 0,07 USD/ m² (poz. 1, 2 i 6), 0,08 USD/ m² (poz. 3 i 5), 0,10 USD/ m² (poz. 4) oraz 0,11 USD/ m² (poz. 7). Do zgłoszenia celnego zostały dołączone jeszcze inne dokumenty a mianowicie: świadectwo pochodzenia nr [...] potwierdzone przez Izbę Przemysłowo-Handlową, deklaracja wartości celnej D.V.1, międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR, zgłoszenie celne do procedury tranzytu, potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego wydanego Agencji Celnej dokonującej zgłoszenia.

Wyżej wymienione zgłoszenie celne zostało przyjęte przez upoważnionego funkcjonariusza celnego jako odpowiadające wymogom formalnym określonym w art. 62 rozporzadzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L Nr 302 z 19 października 1992 r. ze zm.) - WKC, skutkiem czego było objęcie zgłoszonego towaru z mocy prawa wnioskowaną procedurą.

Po zwolnieniu towaru organ celny dokonał następnie z urzędu kontroli zgłoszenia celnego, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 78 ust. 1 i 2 WKC. Analiza przeprowadzona w ramach tej kontroli wskazała na możliwość nieprawidłowego deklarowania wartości celnej towaru. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Celnego wystąpił pisemnie, w przewidzianym do tego trybie, do administracji kraju wywozu towaru z prośbą o ustalenie kwoty faktycznie zapłaconej za towar objęty badanym zgłoszeniem celnym. Zaznaczył, że z posiadanych materiałów porównawczych wynika, że ceny podobnych towarów kupowanych przez innych importerów są kilkakrotnie wyższe niż deklarowane przez zgłaszającego J.L..

W ramach prowadzonej weryfikacji organ ustalił, że eksporter towarów M.L. prowadził w okresie od [...] września 2006 r. do [...] września 2007 r. działalność gospodarczą pod następującymi firmami : HD oraz LH. Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier przekazało natomiast pismo niemieckiej administracji celnej z dnia [...] września 2009 r., nr [...] z informacją o nieprawidłowościach przy imporcie towarów z Chin. Wskazano w niej, że Celny Urząd Śledczy prowadzi dochodzenie w wielu postępowaniach karnych z powodu podejrzenia popełnienia oszustwa podatkowego przy przywozie z krajów azjatyckich do Wspólnoty Europejskiej tekstyliów i butów, których ostatecznymi odbiorcami miały być firmy w Polsce. Według ustaleń niemieckich urzędów celnych w licznych przypadkach importu wyżej wymienionych rodzajów towarów z Chin, których odbiorcami miały być polskie firmy, przedkładano faktury handlowe o bardzo niskich wartościach towarów. Podano też, że niemiecka administracja celna, we współpracy ze służbami celnymi Chin, dokonała weryfikacji kilkudziesięciu faktur, w których jako wystawca widniała firma S Co. Ltd. i okazało się, że wszystkie podlegające sprawdzeniu dokumenty handlowe nie są autentyczne a wymieniona firma nie utrzymuje żadnych kontaktów handlowych z rzekomymi niemieckimi firmami "pośredniczącymi", wśród których została wymieniona "HD M.L.". Ponadto w ramach wzajemnej pomocy polska administracja celna otrzymała od władz chińskich informację, że wymienioną firmą S Co. Ltd. posłużono się w bardzo dużej ilości tego samego rodzaju faktur, będących fikcyjnymi tzw. "fakturami do naliczania" dla faktur do odpraw celnych importowych w Polsce.

Strona 1/15