Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie podatku od nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędziowie Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.) Sędzia WSA Teresa Cisyk Protokolant Referent stażysta Alicja Prusak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2017 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w [...] na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy Paczków z dnia 13 lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
6561
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną interpretacją indywidualną z dnia 13.02.2017 r. Burmistrz Gminy Paczków, po rozpatrzeniu wniosku A sp. z o.o. sp. k. w [...] (dalej jako: wnioskodawczyni, skarżąca, strona, Spółka) o wydanie interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej, uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonym w dniu 16.11.2016 r., Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii z wiatru. Jest właścicielem farmy wiatrowej usytuowanej na terenie Gminy [...] we wsi [...]. Farma wiatrowa wytwarza energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru.

Elektrownia wiatrowa Spółki składa się m.in. z elementów budowlanych, na które składają się fundament i wieża oraz z urządzeń technicznych, na które składa się: wirnik ze śmigłami, gondola oraz znajdujący się w niej generator, konwerter, transformator, a także układ pomiarowy. Wirnik składa się z 3 łopat połączonych piastą. Łopaty poruszane są przez wiatr i przekazują energię mechaniczną do piasty połączonej z wałem napędowym, za pośrednictwem którego energia mechaniczna jest przenoszona z przekładni do generatora elektrycznego, który przekształca ją w energie elektryczną. Energia elektryczna wytworzona w generatorze przekazywana jest następnie do konwertera oraz na transformator podwyższający napięcie a, następnie przekazywana do wyjścia z elektrowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej - najpierw sieci średnich napięć farmy wiatrowej (SN), a następnie poprzez transformator na stacji GPO Spółki - do sieci elektroenergetycznej krajowego systemu elektroenergetycznego.

Urządzenia techniczne nie są budowane, lecz wytwarzane w zakładach wytwórczych i dostarczane na miejsce przeznaczenia w celu ich montażu na fundamencie i wieży. Do zdemontowania urządzeń technicznych, a także ich ewentualnej wymiany lub naprawy, nie jest wymagane przeprowadzanie robót budowlanych. Urządzenia te po ich zdemontowaniu mogą być użyte do wytwarzania energii z wiatru w innej lokalizacji. Po demontażu urządzeń technicznych konstrukcja elementów budowlanych elektrowni wiatrowej, tj. fundamentu wieży, w żaden sposób nie ulegnie uszkodzeniu.

Kolejno strona opisała szczegółowo funkcje elementów budowlanych i poszczególnych urządzeń technicznych elektrowni wiatrowej, tj. fundamentu, wieży, gondoli, mechanizmu obrotu, wirnika, zespołu zniesienia napędu, zespołu prądotwórczego, wału głównego, przekładni, generatora prądotwórczego, konwertera, transformatora, układu sterowania.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy w stanie prawnym obwiązującym od 1.01.2017 r. za budowle w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących podatku od nieruchomości uznaje się wyłącznie elementy budowlane elektrowni wiatrowej (tj. fundament i wieża) czy także urządzenia techniczne wchodzące w skład elektrowni wiatrowej?

Zdaniem wnioskodawczyni, w stanie prawnym obowiązującym od stycznia 2017 r. za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących podatku od nieruchomości, uznaje się wyłącznie (tak jak dotychczas) elementy budowlane elektrowni wiatrowej, czyli fundament oraz wieżę.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
6561
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy